FERMENTATION METHODS

VOORALEER WE naar de Belgische bierstijlen gaan, eerst een korte beschrijving van de verschillende GISTINGSWIJZEN waarvan er twee typisch Belgisch zijn:

1)  Lage fermentatie bieren.  Dit zijn de PILS of LAGER bieren. Bij deze bieren gebeurt het gistingsproces op lage temperatuur (tussen 4°C - 12°C). De gist zakt tegen het einde naar de bodem van het gistingsvat. Vandaar de naam lage-gisting bieren.

2) Hoge fermentatie bieren. Dit zijn het merendeel van de speciaalbieren (blond, dubbel, tripel, witbier, amber, donker, gerstewijn, spéciale belge, bière brut, fruitbier, stout, scotch, saison, IPA, lambiek ...) . De gisting vindt hier plaats op hogere temperaturen (tussen 15°C - 25°C). Eenmaal de suikers zijn omgezet zullen deze gisten in het gistingsvat naar boven drijven. Deze bieren worden vaak gedronken aan een warmere temperatuur in vergelijking met de lage gistingsbieren. Zie ook BEER TEMPERATURE op deze website.

3) Spontane gisting/fermentatie. Dit is de oudste methode, toen men nog geen informatie had over giststammen of hoe deze gebruikt dienden te worden. Deze methode is nogal uniek in Belgie. en het centrum ligt vooral in het Pajottenland. Wanneer de wort aan de open lucht wordt blootgesteld zullen er natuurlijke gistculteren tevoorschijn komen en de gisting spontaan zal opstarten zonder het toevoegen van gistculturen.

4) Gemengde gisting/fermentatie. Hier spelen verschillende gistculturen een rol. Een hoge gistingsbier laat men in vaten rijpen voor een periode van 18-24 maanden waarbij een melkzuurvergisting tot stand komt. Dit bier wordt daarne gemengd met een hoge fermentatie bier.

 

BEFORE WE move to the Belgian beerstyles, first a brief description of the different FERMENTATION METHODS of which two are typical Belgian::

1) Low fermentation beers. These are PILS or LAGER beers. With these beers, the fermentation process takes place at a low temperature (between  4°C - 12°C). Towards the end, the yeast sinks to the bottom of the fermentation, hence also the name bottom-fermentation beers.

2) High fermentation beers. These are the majority of specialty beers (blonde, dubbel, tripel,  wit bier, amber, dark, barley wine, spéciale belge, bière brut, fruit beer, stout, scotch, saison, IPA, lambic ...). Fermentation takes place here at higher temperatures (between 15°C - 25°C). Once the sugars have been converted, these yeasts will float to the top in the fermentation vessel. These beers are often drunk at a warmer temperature compared to the bottom fermentation beers. See also BEER TEMPERATURE on this website.

3) Spontaneous fermentation. This is the oldest method, when there was no information about yeast strains or how to use them. This method is quite unique in Belgium and the centre is mainly in the Pajottenland. When the wort is exposed to the open air, natural yeast cultures will emerge and fermentation will start spontaneously without adding yeast cultures.

4) Mixed fermentation. Different yeast cultures play a role here. A top-fermented beer is aged in barrels for a period of 18-24 months, during which a lactic acid fermentation is established. This beer is then mixed with a high fermentation beer.

BELGIAN BEER STYLES

BELGISCH BIER staat wereldwijd bekend als misschien wel het beste bier: veelzijdig, uniek, kwalitatief en bovendien heel lekker. De Belgische biercultuur is sinds 2016 beschermd als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (UNESCO) en er zijn een aantal redenen waarom België zo prominent op de globale biermarkt staat: de verschillende soorten bier, de wijze van het bierbrouwen, de vele kleine brouwerijen, de amateurbrouwers en natuurlijk ook de professionele grote en internationale Belgische brouwers die de wereld hebben veroverd, maar ook dat bier bij de mensen leeft zowel thuis, in kleine dorpen, in steden en in verenigingen. De Belgische brouwersgilde behoort tevens tot de oudste beroepsgroepen ter wereld, opgericht op het einde van de 14de eeuw. De bedoeling op deze pagina is om je een korte beschrijving te geven van Belgische bierstijlen. Af en toe ontstaan ​​er nieuwe stijlen of varianten waardoor de bierwereld in beweging blijft. België kent een grote verscheidenheid aan BIERSTIJLEN, maar welke stijlen zijn echt Belgisch of met een duidelijk Belgisch karakter?

 

BELGIAN BEER is known worldwide as perhaps the best beer: versatile, unique, high quality and also very tasty. Belgian beer culture has been protected as Intangible Cultural Heritage of Humanity (UNESCO) since 2016 and there are a number of reasons why Belgium is so prominent on the global beer market: the different types of beer, the beer brewing method, the many small breweries, the amateur brewers and of course also the professional large and international Belgian brewers who have conquered the world, but also that beer lives with people at home, in small villages, in cities and in associations. The Belgian brewers' guild is also one of the oldest professional groups in the world, founded at the end of the 14th century. De purpose of this page is to provide you with a short description of Belgian beer styles. Occasionally, new styles or variants are created which keeps the beer world moving. Belgium has a wide variety of BEER STYLES, however which styles are truly Belgian or with a clear Belgian character?


WITBIER is een ongefilterd, bovengistend, troebel tarwebier, bereid met 30-50% tarwemout. Koriander en gedroogde sinaasappelschil worden vaak gebruikt tijdens het brouwproces en zorgen voor een scherpe & verfrissende smaak. Door zijn matige alcoholgehalte (meestal tussen alc 5%-6% vol) is het de ideale dorstlesser op een warme lente- & zomerdag. Het Belgische Witbier wordt ook gebruikt als basis voor sommige fruitbieren. Wist je trouwens dat witbier ook lekker is in het bereiden van mosselen en natuurlijke een lekker biertje bij het eten van mosselen en frietjes? Het Duitse Weizenbier daarentegen bestaat uit > 50% uit tarwemout en andere ingrediënten bovenop de basis ingrediënten zijn niet toegestaan ​​bij het brouwen, volgens het 'Reinheitsgebot', de Weizengist zorgt voor tonen van banaan & kruidnagel. Weizen kan bovendien variëren van 4.5% - 11% en kan ook donker zijn.

 

WITBIER is an unfiltered, top-fermented, cloudy wheat beer, prepared with 30-50% wheat malt. Coriander and dried orange peel are often used during the brewing process and provide a sharp & refreshing taste. Due to its moderate alcohol content (usually between alc 5%-6% vol) it is the ideal thirst quencher on a warm spring & summer day. The Belgian Witbier is also used as a base for some fruit beers. Did you know that wheat beer is also delicious when preparing mussels and of course a nice beer when eating mussels & Belgian fries? The German Weizen beer, on the other hand, consists of > 50% wheat malt and other ingredients in addition to the basic ingredients are not allowed in brewing, according to the 'Reinheitsgebot', the Weizen yeast provides notes of banana & cloves. In addition, weizen can range from 4.5% - 11% and can also be dark.


BELGISCH BLOND is een zeer toegankelijk biertype tussen alc 6-7% vol, licht blond tot goudkleurig en vaak met lichtzoete fruitige en licht kruidige toetsen komende van de Belgische gist. STERK BELGISCH BLOND bieren bevinden zich meestal tussen alc 7-11% vol, hebben een licht gouden kleur, redelijk veel carbonatie en een rijke schuimkraag. De licht bittere nasmaak van deze bierstijl werkt samen met de moutachtige zoetheid waardoor het zich onderscheidt met de tripel die vaak zoeter is en een donkerdere kleur heeft, kruidige smaken en troebel.

 

BELGISCH BLOND is a very accessible beer type between alc 6-7% vol, light blonde to golden and often with slightly sweet fruity and slightly spicy notes coming from the Belgian yeast. STERK BELGISCH BLOND beers are usually between 7-11% alc vol, have a light golden color, quite a lot of carbonation and a rich head. The slightly bitter aftertaste of this style of beer interacts with the malty sweetness that sets it apart from the tripel which is often sweeter and darker in color, spicy flavors and cloudy.


DUBBEL bieren hebben (meestal) een middel- tot donkerbruine kleur en een alcoholpercentage van rond de 7%. De naam dubbel verwijst naar de hoeveelheid mout dat gebruikt wordt. De donkere kleur komt vooral van de donkere mouten maar ook donkere kandijsuiker. Aroma's van kandij en caramel zijn typisch aan deze biersoort. Een medium body bier met moutige smaken en vaak smaken van fruit (vooral banaan) in combinatie met een milde hopbitterheid en een lichte kruidigheid. Westmalle Dubbel wordt gezien als de eerste dubbel en is een referentie binnen deze categorie. De verzamelnaam wordt vaak gebruikt met betrekking tot trappist- en abdijbieren maar andere brouwerijen brouwen ook vaak versies van deze klassieker.

 

DUBBEL beers (usually) have a medium to dark brown colour and an alcohol percentage of around 7%. The name double refers to the amount of malt used. The dark colour mainly comes from the dark malts, but also dark candy sugar. Aromas of candy and caramel are typical of this beer style. A medium bodied beer with malty flavours and often fruit flavours (especially banana) combined with a mild hoppy bitterness and a slight spiciness. Westmalle Dubbel is regarded as the first double and is a reference within this category. The collective name is often used in reference to trappist and abbey beers, but other breweries also often brew versions of this classic.


TRIPEL bieren zitten vaak aan een alcohol gehalte tussen 7% en 9% vol, hebben een stevige schuimraag en zijn meestal blond tot goudkleurig maar gaan soms ook richting licht amber. Aroma's van mout & kruiden zijn aanwezig. Vaak hebben tripels kruidige smaken, een fruitig (banaan) karakter door de gist en worden gekenmerkt door een licht tot medium zoetigheid. Tripels zijn vaak smaakvol, mooi in balans qua zoetigheid & bitterheid maar ook gevaarlijk doordrinkbaar wat deze bierstijl heel populair maakt bij de bierliefhebber. Net zoals bij de Dubbel, wordt de Westmalle Tripel gezien als de moeder ter tripels en is dan ook de standaard voor deze bierstijl. Tip!: ook heel lekker bij mossels & frietjes, zowel in de bereiding van de mosselen alsook bij het eten.

 

TRIPEL beers often have an alcohol content of between 7% and 9% vol, have a firm head and are usually blond to golden, but sometimes also go towards light amber. Aromas of malt & herbs are present. Tripels often have herbal flavours, a fruity (banana) character due to the yeast and are characterised by a light to medium sweetness. Tripels are often tasty, nicely balanced in terms of sweetness & bitterness, but also dangerously drinkable, which makes this beer style very popular with beer enthusiasts. Just like with the Dubbel, the Westmalle Tripel is seen as the mother of tripels and is therefore the standard for this beer style. Tip!: also very tasty with mussels & fries, both in the preparation of the mussels and when eating.


STERK DONKER Donker van kleur, vaak gebrouwen met donkere kandij zoals de dubbel. Vele van deze Belgische sterke donkere bieren kan je zien als een sterkere versie van de dubbel en bovendien complexer. Moutige smaken van karamel, honing, chocolade, brood en rozijnen. Vaak met fruitige (banaan) en kruidige (kruidnagel) toetsen komende van de gist en soms worden ook nog extra kruiden toegevoegd of zal je versies vinden die infused of barrel-aged zijn. Het verschil met gerstewijn is de donkere kandijsuiker, die zorgt voor een lichtere body en betere drinkbaarheid. DIt zijn degustatiebieren om rustig van te genieten. Hier zitten ook een aantal trappist bieren tussen.Tip!: geniet van een STERK DONKER bij een biefstuk of stoofvlees.

 

STERK DONKER - Dark in colour, often brewed with dark candy such as the Dubbel. Many of these Belgian strong dark beers can be seen as a stronger version of the double and moreover more complex. Malty flavoUrs of caramel, honey, chocolate, bread and raisins. Often with fruity (banana) and spicy (clove) notes coming from the yeast and sometimes extra spices are added or you will find versions that are infused or barrel-aged. The difference with barley wine is the dark candy sugar, which provides a lighter body and better drinkability. These are beers to appreciate & savour slowly. This also includes a number of Trappist beers. Tip!: enjoy a STERK DONKER when eating a steak or beef stew.


SPÉCIALE BELGE is een authentieke Belgische bierstijl dat zijn oorsprong vond in 1904 nadat de Unie van de Belgische Brouwers een wedstrijd hadden uitgeschreven om het locale bier te veredelen zodat het kon concureren met de succesvolle Engelse ales en populaire importbieren uit Duitsland en Tsjechie.  De smaak is rijker dan die van een pils onder meer door het gebruik van gekaramelliseerde mout, mineraalrijk water en zachte aromatische hop (Saaz). Het karakter van het bier wordt in grote mate bepaald door de keuze van de giststam. Deze bieren zijn amberkleurig met een typische, moutige smaak, een toets van toast/biscuit, een zeer mild hoparoma en heel doordrinkbaar. Het alcoholpercentage van deze bierstijl ligt meestal tussen alc. 4.5%-5.5% vol. Een mooi alternatief voor de pils!

 

SPÉCIALE BELGE is an authentic Belgian beer style that originated in 1904 after the Union of Belgian Brewers organised a competition to refine the local beer so that it could compete with the successful English ales and popular imported beers from Germany and the Czech Republic. The taste is richer than that of a lager, partly due to the use of caramelised malt, mineral-rich water and soft aromatic hops (Saaz). The character of the beer is largely determined by the choice of yeast strain. These beers are amber-coloured with a typical, malty taste, a touch of toast/biscuit, a very mild hop aroma and easy drinkable. The alcohol percentage of this beer style is usually between alc. 4.5%-5.5% vol. A great alternative to the lager beers!


SAISON is begin 19e eeuw ontstaan in de provincie Henegouwen (Wallonië) en ook in Noord Frankrijk als een boerderijbier. Wanneer je naar het Franse woord voor seizoen kijkt kom je uit op Saison. Het was een bier dat voornamelijk tijdens de winter werd gebrouwen (vooral door het ontbreken van koeltechnieken was het moeilijk om tijdens de zomermaanden te brouwen). Tijdens de wintermaanden was er bovendien minder werk op de boerderij en dus meer tijd om te brouwen. Er werd oorspronkelijk gebrouwen met de resten van het graan dat de boer had en het resultaat was een laag alcohol bier (+/- 3%). Het bier werd geschonken tijdens het oogstseizoen (de zomer) aan seizoensarbeiders dus diende deze dorstlesser licht en verfrissend te zijn voor de arbeiders die aan het werk waren. Extra hop en kruiden werden in het bier gedaan om de bewaartijd te verlengen. Deze stijl wordt daarom vaak Farmhouse Ale genoemd. De kleur van een saison is licht blond tot amber en vaak tussen alc 5%-6.5% vol; de gist zorgt voor fruitige en kruidige smaken en is vaak droog door de hoge vergistingsgraad. Hop ga je zeker proeven (zeker in de afdronk) in combinatie met mooie fruitige aroma's.

 

SAISON originated in the early 19th century in the province of Hainaut (Wallonia) and also in northern France as a farm beer. When you look at the French word for season, you end up at Saison. It was a beer that was mainly brewed during the winter (particularly due to the lack of cooling techniques, it was difficult to brew during the summer months). During the winter months there was also less work on the farm and therefore more time for brewing. It was originally brewed with the remains of the grain that the farmer had and the result was a low alcohol beer (+/- 3%). The beer was served during the harvest season (summer) to seasonal workers, so this thirst quencher had to be light and refreshing for the workers at work. Extra hops and herbs were added to the beer to extend its storage time. This style is therefore often referred to as Farmhouse Ale. The colour of a saison is light blond to amber and often between alc 5%-6.5% vol; the yeast provides fruity and herbal flavours and is often dry due to the high degree of fermentation. You will certainly taste hops (especially in the aftertaste) in combination with beautiful fruity aromas.


FRUIT BIERvaak gebrouwen op basis van witbier of bruin bier en is een Belgische specialiteit dat wereldwijd gekend is. Het bekendste fruitbier is misschien wel de kriek-lambiek dat als basisbier een geuze of lambiek bier heeft en waar krieken aan worden toegevoegd. Traditioneel laat men krieken ongeveer zo'n 6 maanden rijpen op jong bier. De commerciële fruitbieren worden gemaakt door toevoeging van sappen en zijn daardoor ook zoeter en minder (of niet) zuur.  Alcoholgehalte van fruitbieren ligt meestal tussen alc 2.5%-6% vol. Alhoewel krieken de meest gebruikte fruitsoort zijn, kunnen ook andere steenvruchten gebruikt worden zoals bvb perzik, maar ook aardbei, peer, banaan, framboos en appel zijn opties.. Oude kriek is een variant dat niet wordt aangezoet en nagist op fles. Oude Kriek s zeker niet zoet en complexer van smaak aangezien het gerijpt wordt op houten vaten. Kersen worden ook toegevoegd aan Vlaams Bruin (zie later).

 

FRUIT BEER, often brewed on the basis of wheat beer or brown beer, is a Belgian specialty that is known worldwide. The best-known fruit beer is perhaps the kriek-lambic, which has a gueuze or lambic beer as its base beer and to which cherries are added. Traditionally, cherries are allowed to ripen for about 6 months on young beer. The commercial fruit beers are made by adding juices and are therefore sweeter and less (or not) sour. Alcohol content of fruit beers is usually between alc 2.5%-6% vol. Although cherries are the most commonly used type of fruit, other stone fruits can also be used, such as peach, but also strawberry, pear, banana, raspberry and apple are options. Oude Kriek is certainly not sweet and more complex in taste since it is aged in wooden barrels. Cherries are also added to Vlaams Bruin (see later).


BIÈRE BRUT is een sterk bier vaak tussen 8% en 12%. De zwaardere bieren (rond de 11-12%) worden gerijpt volgens het méthode traditionnelle principe dat ook gebruikt wordt bij de productie van champagne. De flessen worden regelmatig een kwartslag gedraaid en een beetje gekanteld zodat alle gist zich in de nek van de fles verzamelt. Daarna wordt de gist bevroren, verwijderd en wordt de fles opnieuw bijgevuld waardoor het bier een sprankelend karakter krijgt. Als basis voor een BIÈRE BRUT wordt vaak een blond bier gebruikt dat een tweede gisting ondergaat in de fles. Champagnegist en extra suiker (of soms fruit zoals appels) worden toegevoegd. Sommige bieren ondergaan ook een derde gisting. Er zijn ook hedendaagse (en minder complexe) versies die lichtjes aanleunen aan deze stijl waar een "grape ale" gebruikt maakt van een Philly Sour gist die tijdens de vergisting een hoeveelheid melkzuur produceert. Het resultaat is een bier met een licht vineus karakter.

 

BIÈRE BRUT is a strong beer often between 8% and 12%. The heavier beers (around 11-12%) are aged according to the méthode traditionnelle principle that is also used in the production of champagne. The bottles are regularly turned a quarter turn and tilted a little so that all the yeast collects in the neck of the bottle. The yeast is then frozen, removed and the bottle is refilled, giving the beer a sparkling character. A blond beer is often used as the basis for a BIÈRE BRUT, which undergoes a second fermentation in the bottle. Champagne yeast and extra sugar (or sometimes fruit like apples) are added. Some beers also undergo a third fermentation. There are also contemporary (and less complex) versions that lean slightly towards this style where a "grape ale" uses a Philly Sour yeast that produces some lactic acid during fermentation. The result is a beer with a slight vinous character.


LAMBIEK BIEREN (alc 4.5%-6.5% vol) zijn de oudste en de meest complexe bieren, afkomstig uit de Zenne-Vallei & Pajottenland (ten zuidwesten van Brussel). Gebrouwen met overjarige hop (weinig bitterstoffen) is Lambiek (5 - 6 vol.%) een plat en schuimloos tarwebier met ongeveer 30-40% ongemoute tarwe. Na het koken van de wort wordt de wort gegoten in een koelschip, een groot en ondiep bad. De ramen van de ruimte waar het koelschip zich in bevindt, worden geopend zodat wilde gisten en bacteriën uit de lucht in de wort terecht komen. Deze brengen de gisting op gang (spontane gisting), waarna het wort in houten tonnen wordt gepompt. Ook deze tonnen hebben hun eigen gist- en bacterieflora die ook bijdragen tot het eindproduct. Het brouwen duurt veel langer in vergelijking met andere bieren. Voor een periode van 1 tot 3 jaar ondergaat het bier allerlei vergistingsfasen, met een complex, zurig tot diep zuur bier als resultaat.

OUDE GEUZE (alc 5%-7.% vol) is een mengeling van lambieken van verschillende leeftijden, waarvan de oudste lambiek minstens 3 jaar is en het gemiddelde van de mengeling ouder dan 1 jaar is. Het vermengen of blenden van verschillende lambiek noemt men ook "steken" wat een ware kunst is om een mooie blend te verkrijgen. Het geheel gist nog minstens 6 maanden in de fles en wordt vaak gezien als de ‘champagne van Belgische bieren’. Oude Geuze is in Europa beschermd als Gegarandeerde Traditionele Specialiteit. Enkel het bier dat aan de voorwaarden voldoet mag de naam ‘Oude Geuze’ dragen. Geuze is een meer commerciële variante van Oude Geuze, waarbij een deel van de lambiek wordt vervangen door een bier van hoge gisting, de leeftijd van de lambiek lager ligt of dat werd aangezoet. Dit bier mag het woord ‘oud’ of oude’ niet gebruiken. Oude kriek is het meest traditionele fruitbier waarvoor 100 % lambiek als basis wordt gebruikt. Krieken worden in lambiek gemacereerd om dit type bier te bekomen.

 

LAMBIEK BIEREN (alc 4.5%-6.5% vol) are the oldest and the most complex beers, originating from the Zenne Valley & Pajottenland (southwest of Brussels). Brewed with old hops (little bitter substances), Lambic (5 - 6 vol.%) is a flat and foamless wheat beer with about 30-40% unmalted wheat. After boiling the wort, the wort is poured into a cooling vessel, a large and shallow bath. The windows of the room where the cooling ship is located are opened so that wild yeasts and bacteria from the air end up in the wort. These initiate the fermentation (spontaneous fermentation), after which the wort is pumped into wooden barrels. These barrels also have their own yeast and bacterial flora that also contribute to the end product. Brewing takes much longer compared to other beers. For a period of 1 to 3 years, the beer undergoes all kinds of fermentation phases, resulting in a complex, sour to deeply sour beer.

OUD GEUZE (alc 5%-7.% vol) is a mixture of lambics of different ages, of which the oldest lambic is at least 3 years old and the average of the mixture is older than 1 year. Mixing or blending different lambic is a true art to obtain a beautiful blend. The whole ferments in the bottle for at least 6 months and is often seen as the 'champagne of Belgian beers'. Oude Geuze is protected in Europe as a Guaranteed Traditional Specialty. Only the beer that meets the conditions may bear the name 'Oude Geuze'. Geuze is a more commercial variant of Oude Geuze, in which part of the lambic is replaced by a high-fermentation beer, the age of the lambic is lower or it has been sweetened. This beer may not use the word "old". Oude kriek is the most traditional fruit beer for which 100% lambic is used as a base. Cherries are macerated in lambic to obtain this type of beer.


VLAAMS BRUIN is een bierstijl dat verbonden is aan de streek rond Oudenaarde en haalt alcohol percentages tussen de 4.5% – 8.0.%.  De bieren worden in contact gebracht met melkzuurbacteriën om een melkzuurvergisting tot stand te laten komen. Door het vermengen van jong bier met een ouder bier dat op inoxen tanks of houten foeders heeft gerijpt, wordt een fris zoetig bier bekomen. Zoet, zurig & lichtjes bitter zijn de voornaamste kenmerken.

 

VLAAMS BRUIN is a beer style that is associated with the region around Oudenaarde and has alcohol percentages between 4.5% and 8.0%. The beers are brought into contact with lactic acid bacteria to bring about a lactic acid fermentation. By mixing young beer with an older beer that has matured in stainless steel tanks or wooden casks, a fresh, sweet beer is obtained. Sweet, sour & slightly bitter are the main characteristics.


VLAAMS ROODBRUIN (alc. 5.0% - 6.5%) wordt met ‘rode’ (gebrande en geroosterde) mouten gebrouwen en is eigen aan het zuiden van West-Vlaanderen. Het bier wordt bekomen door het versnijden van een jong bier met een ouder bier dat ruime tijd op houten foeders heeft liggen rijpen om tot een optimaal resultaat te komen. In de houten vaten treedt een azijnzuur vergisting op, naast allerlei andere vergistingsvormen, waarvan Brettanomyces de bekendste is. Door houtrijping is Vlaams Roodbruin complexer dan Vlaams Bruin dat milder en zoeter is. Door de melkzuurvergisting zijn deze bieren eerder zuur dan bitter, nogal complex, licht kruidig en dorstlessend. ’Oud Bruin’ is een verzamelnaam waaronder zowel Vlaams Bruin als Vlaams Roodbruin vallen.

 

VLAAMS ROODBRUIN (alc. 5.0% - 6.5%) is brewed with 'red' (roasted and roasted) malts and is typical of the south of West Flanders. The beer is obtained by mixing a young beer with an older beer that has matured for a long time in wooden casks to achieve an optimal result. An acetic acid fermentation occurs in the wooden barrels, in addition to all kinds of other fermentation forms, of which Brettanomyces is the best known. Due to wood-aging, Flemish Red Brown is more complex than Vlaans Bruin, which is milder and sweeter. Due to the lactic acid fermentation, these beers are sour rather than bitter, rather complex, slightly herbal and thirst-quenching. 'Oud Bruin' is a collective name that includes both Flemish Brown and Flemish Red Brown.


BELGIË heeft over de jaren ook bierstijlen overgenomen die ontstaan zijn in andere landen. Belgische brouwers hebben dan hun eigen interpretatie gegeven aan deze stijlen door het gebruik van Belgische giststammen en andere ingrediënten waardoor de bieren complexer zijn geworden en vaak voller van smaak. We denken hier onder andere aan de Pilsbieren, IPA’s, Scotch, Stouts en Gerstewijnen ... In het mooie Limburg experimenteren veel microbrouwers maar ook hobbybrouwers met deze buitenlandse stijlen waar je enorm mee kan spelen en creatief kan zijn met verschillende hopsoorten, giststammen en kruiden, maar ook  infusies met sterke dranken of op vat gerijpte versies.

 

BELGIUM has also adopted beer styles that originated in other countries over the years. Belgian brewers have given their own interpretation to these styles by using Belgian yeast strains and other ingredients, making the beers more complex and often fuller in taste. We are thinking here, amongst other styles, of the Pilsner beers, IPAs, Scotch, Stouts and Barley Wines ... In beautiful Limburg, many microbrewers but also hobby brewers are experimenting with these foreign styles that you can play with and be creative with different types of hops, yeast strains, herbs and spirits infusions or barrel-aged versions .