BREWERY VISITS & BREWING DAYS

BREWERY VISIT! Brouwerij Cornelissen

BROUWERIJ CORNELISSEN RONDLEIDING. Een tijdje geleden mocht ik samen met 4 Beers from Limburg volgers, waarvan ook 2 sympathieke bierliefhebbers uit Zuid-Holland, Brouwerij Cornelissen bezoeken en hen tijdens een rondleiding laten kennismaken met één van de oudste brouwerijen van het land. De geschiedenis van de brouwerij gaat helemaal terug tot de eerste helft van de negentiende eeuw toen Jan Mathys Cornelissen (1811 – 1874) bier brouwde in Gerdingen, een deelgemeente van Bree. Jan was de eerste van intussen 6 generaties die allen met trots de JC-initialen delen.

De rondleiding, die ongeveer een uur duurt, begint buiten waar je de rijke geschiedenis van Opitter en de brouwerij kan opsnuiven. Brouwerij Cornelissen maakt namelijk een groot deel uit van de locale gemeenschap. Een van mijn favoriete plaatsen in de brouwerij zijn de prachtige oude koperen ketels en het is mooi om te zien hoe ambacht en traditie samenvloeien met de nieuwste technieken en inox ketels. Tijdens de rondleiding vertelt onze gids, Hilde Detrez, over de geschiedenis van de brouwerij en krijgen wij uiteraard ook uitleg over de verschillende stappen van het brouwproces; van maischen tot filteren tot gisting en uiteindelijk het bottelen van de Brouwerij Cornelissen bieren in hun eigen bottelarij.

Na de rondleiding hadden wij dorst … wij mochten plaatsnemen in hun biertuin (tijdens de lente/zomerdagen is het daar fijn vertoeven) en genieten van de verschillende bieren die in Opitter worden gebrouwen. Tegelijkertijd hadden wij een mooi uitzicht op de oude gebouwen. Bij slecht weer worden bezoekers ontvangen in de mooie degustatiezaal. Als bierliefhebbers zijn wij nog eventjes blijven hangen en wij hebben de meeste bieren van Brouwerij Cornelissen kunnen proeven (Crazy Lion, King Mule, Ops-Ale, Sint-Gummarus Dubbel/Tripel, Limburgse Witte en mijn favoriete, de Herkenrode Vesper) tijdens ons 3-uur lang bierfestijn. Wij hebben genoten van een bierbabbel met ons fijn gezelschap en ook hapjes geproefd als een lekkere aanvulling.

ENKELE BROUWERIJ CORNELISSEN WIST-JE-DATjes?:

 • Er wordt 7 liter water gebruikt om 1 liter bier te brouwen
 • Het water wordt opgehaald op een diepte van 160 meter en de brouwerij beschikt daardoor over constant water van hoge kwaliteit
 • Ze kweken de gist zelf; deze wordt regelmatig opgestart vanuit de originele oerstam
 • De filtratie (verwijdert eiwit- & gistresten voor een fris & helder bier) werkt aan 10.000 liter per uur ofwel 25.000 glazen bier
 • 20 miljoen pintjes per jaar worden in de brouwerij gebrouwen
 • In de bottelarij kunnen elk uur 12.000 flessen van 33cl worden afgevuld (ofwel 6.000 flessen van 75cl)
 • Er werken 35 mensen in de brouwerij, inclusief twee brouwers en 2 ploegen

PS: na ons bierfestijn hebben wij met onze Zuid-Hollandse biervrienden ook kunnen genieten van echte Belgische frietjes in een lokale frituur. Een perfecte namiddag!  

 

BROUWERIJ CORNELISSEN BREWERY TOUR. A while ago I visited the Cornelissen Brewery together with 4 Beers from Limburg followers, including 2 sympathetic beer lovers from South Holland, and I introduced them to one of the oldest breweries in the country during a tour. The history of the brewery goes all the way back to the first half of the nineteenth century when Jan Mathys Cornelissen (1811 – 1874) brewed beer in Gerdingen, a municipality of Bree. Jan was the first of 6 generations, all of whom proudly share the JC initials.

The tour, which lasts about an hour, starts outside where you can soak up the rich history of Opitter and the brewery. Cornelissen Brewery is a large part of the local community. One of my favourite places in the brewery are the beautiful old copper boilers and it is nice to see how craft and tradition merge with the latest techniques and stainless steel tanks. During the tour, our guide, Hilde Detrez, tells us about the history of the brewery and we also receive an explanation about the different steps of the brewing process; from mashing to filtering to fermentation and ultimately bottling the Brouwerij Cornelissen beers in their own bottling plant.

After the tour we were thirsty... we took a seat in their beer garden (it's nice to be there during spring/summer days) and enjoy the different beers brewed in Opitter. At the same time we had a nice view of the old buildings. During colder months or when the weather doesn’t allow outdoor tastings, visitors are received in the beautiful tasting room. As beer lovers, we hung around there for a while and we were able to taste most of the beers from Brouwerij Cornelissen (Crazy Lion, King Mule, Ops-Ale, Sint-Gummarus Dubbel/Tripel, Limburgse Witte and my favourite, the Herkenrode Vesper) during our 3-hour beer experience. We enjoyed beer chats and also had beer snacks as a tasty addition.

A FEW CORNELISSEN BREWERY DID-YOU-KNOWs?:

 • 7 liters of water are used to brew 1 liter of beer
 • The water is collected at a depth of 160 meters and the brewery therefore has constant, high-quality water
 • They grow the yeast themselves; this is regularly started from the original yeast
 • The filtration (removes protein & yeast residues to get a fresh & clear beer) works at 10,000 litres per hour or 25,000 glasses of beer
 • 20 million pints per year are brewed in the brewery
 • The bottling plant can fill 12,000 33cl bottles every hour (or 6,000 75cl bottles)
 • The brewery employs 35 people, including two brewers and 2 teams.

PS: after our beer experience, we were also able to enjoy real Belgian fries in a local chip shop with our South Holland beer friends. A perfect afternoon!

 

WHERE? WAAR?: BROUWERIJ CORNELISSEN, Itterplein 19, 3960 Opitter (Bree), Limburg

WANT TO JOIN THE CORNELISSEN BREWERY TOUR?: Visit https://brouwerijcornelissen.be/bezoek-de-brouwerij/

MORE INFORMATION ON: www.brouwerijcornelissen.be & Beers from Limburg

Read more »

BREWERY VISIT & BREWING DAY! Microbrouwerij De Rechter

MICROBROUWERIJ DE RECHTER is één van de jongste en meest geprofileerde brouwerijen uit Limburg, gelegen in de Rechterstraat 47 te Hasselt, vandaar de naam “De Rechter”. Eddy Huysmans is de energieke en sympathieke brouwer van De Rechter. Ik heb onlangs mogen meehelpen bij het brouwen van de Hasseltse Stoute. Toen ik aankwam had Eddy de mout al geschroot. Het maischen mocht dus beginnen, een van mijn favoriete momenten bij het brouwen wanneer je na korte tijd al kan genieten van de aroma’s. Het filteren, spoelen en opwarmen van de wort in de kookketel zijn de volgende stappen met het toevoegen van de hop (tweede favoriete stap waarbij de zintuigen weer geprikkeld worden). Ondertussen verwijderen wij de draf uit de maischketel. Op het einde van het kookproces volgde het whirlpoolen, koelen en gisten (en poetsen natuurlijk maar Eddy was zo vrijgevig om het meeste zelf te doen) … oh ja. Een beetje proeven hebben we ook gedaan.

Bij Eddy voel je de passie voor het bierbrouwen en hij heeft bovendien technische en biochemische kennis. Zijn passie zet zich ook voort in de lokale en ambachtelijke manier van brouwen om zo de keten tussen brouwer en bierdrinker zo kort mogelijk te houden. De Rechter is ook wel een stuk van Lies, Eddy zijn vrouw en diegene die met heel veel geduld haar man bijstaat tijdens evenementen maar ook in de brouwerij. Lies is bovendien ook lid van de Gilde Demerdal. Zij heeft de brouwmicrobe degelijk te pakken.

Beers from Limburg kent Eddy al een tijdje maar ik mocht deze keer wat meer (persoonlijke) vragen stellen. Bij Beers from Limburg gaat het uiteindelijk ook om de volger/bierliefhebber extra informatie te geven over de brouwer en de brouwerij zelf. Een meet-and-greet met de brouwer als het ware. Here we go.

BROUWER WIST-JE-DATjes?:

 1. Eddy is tot 18-19 jarige leeftijd competitief topzwemmer geweest. Toen dronk hij weinig bier en stond hij 20 kg lichter
 2. Eddy zijn interesse in bier begon tijdens zijn universiteitsjaren als ingenieur in de bouwkunde en daarna een Master in de Verkeerskunde (om alles in goede banen te leiden, handig bij het bierbrouwen)
 3. Als student heeft hij met 2-3 kameraden een brouwpakket van Brouwland gekocht en meegedaan aan de brouw competitie
 4. Tot 2000 brouwde hij vooral met vrienden; nieuwe dingen uitproberen en testen. Ze dronken dit bier (of het nu heel goed was of niet) vooraleer ze naar fuiven gingen (een eigen “bier fondke” leggen heet dat)
 5. Vanaf 2000 tot 2015 heef hij samen gebrouwen met Jo Cartuyvels (hobbykok en 18 jaar op kokschool). Jo was goed met smaken dus een sterke pion in het brouwteam. Ze brouwden een keer per maand verschillende types bier voor eigen consumptie.
 6. In 2016 heeft Jo een brouwinstallatie van Blichmann gewonnen. Dat was een boost voor de hobbybrouwers! Ze brouwden een keer per maand 60L bier met vrienden en voor vrienden & familie die het geluk hadden om een aantal recepten te testen. Eddy heeft er 4-5 recepten aan overgehouden en de hobby brouwerij Deepcreek Breweries zag het licht.
 7. In 2018 is Eddy begonnen met zich te verdiepen in het creëren van een microbrouwerij en volgde hij dat zelfde jaar een cursus Microbrouwer by Syntra, waar hij een aantal Limburgse brouwers heeft ontmoet die de laatste 2-3 jaar ook zijn begonnen met een kleine brouwerij. Hij volgde bovendien een cursus Zythologie in 2020-21.
 8. In 2020 werd uiteindelijk De Rechter geboren en hij beschikt sinds begin 2021 over een mooie brouwinstallatie (4 x 500L ketels) dat op het einde van 2021 klaar was voor productie.

Wil je ook een brouwer worden voor 1 dag? Je helpt dan mee met het brouwen en doorloopt het hele brouwproces samen met de brouwer, ervaart zelf hoe de installatie werkt en nog meer … een gedeelte van het eigen gebrouwen bier kan je daarna meenemen naar huis. Een unieke bier ervaring! Tussen de verschillende stappen van het brouwproces is er natuurlijk tijd voor een degustatie. Is proeven en genieten van bier meer voor jou?! Microbrouwerij De Rechter organiseert ook bierproeverijen tot 8 personen met verschillende bieren; al dan niet met foodpairing.

 

MICROBROUWERIJ DE RECHTER is one of the youngest and most profiled breweries in Limburg, located at Rechterstraat 47 in Hasselt, hence the name “De Rechter”. Eddy Huysmans is the energetic and sympathetic brewer of De Rechter. I recently got to help brew the Hasseltse Stoute, a stout of alc. 10.5% vol. When I arrived Eddy had already crushed the malt. So the mashing could start, one of my favourite moments in brewing when you can already enjoy the aromas after a short time. Lautering was the next step followed by heating the wort in the boiling kettle and adding the hops (second favourite step where the senses are stimulated again). In the meantime we removed the spent grains from the mash kettle. At the end of the cooking process, whirlpooling, cooling and fermenting took place (and cleaning of course, but Eddy was generous enough to do most of it himself)… oh yes. We also did a little testing. 

With Eddy you feel the passion for brewing beer and he also has technical and biochemical knowledge. His passion also continues in the local and traditional way of brewing in order to keep the chain between brewer and beer drinker as short as possible. De Rechter is also a piece of Lies, Eddy’s wife and the one who patiently assists her husband during events but also in the brewery when needed. Lies is also a member of the Gilde Demerdal. She has definitely caught the brewing bug.

Beers from Limburg has known Eddy for a while, but this time I was allowed to ask some more (personal) questions. At Beers from Limburg, it is ultimately also about providing the follower/beer enthusiast with additional information about the brewer and the brewery itself. A meet-and-greet with the brewer, as it were. Here we go.

BREWER-DID-YOU-KNOWs?:

 1. Eddy was a competitive top swimmer until the age of 18-19. He used to drink hardly any beer back then and was 20 kg lighter
 2. Eddy's interest in beer started during his university years where he was studying to become an construction engineer and then a Master in Traffic Engineering (to steer everything in the right direction, handy when brewing beer)
 3. As a student he bought a brewing kit from Brouwland with 2-3 friends and participated in a brewing competition
 4. Until 2000 he mainly brewed with friends; tried and tested various things. They drank their homebrews (whether it was very good or not) before going to parties (laying a drinking foundation as it were)
 5. From 2000 to 2015, he brewed together with Jo Cartuyvels (hobby cook and 18 years at cooking school). Jo was good with flavours so a strong addition to the brewing team. Once a month they brewed different types of beer for their own consumption.
 6. In 2016, Jo won a brewing installation from Blichmann. That was a boost for these hobby brewers! They brewed 60L of beer once a month with friends and for friends & family who were lucky enough to test some of the recipes. Eddy selected 4-5 recipes and the hobby brewery Deepcreek Breweries was born.
 7. In 2018, Eddy started to delve into the creation of a microbrewery and that same year he followed a Microbrewery course by Syntra, where he met a number of Limburg brewers who have also started a small brewery in the last 2-3 years. He also took a Zythology course in 2020-21.
 8. De Rechter was finally born in 2020 and since the beginning of 2021 he has had a beautiful brewing installation (4 x 500L kettles) that was ready for production at the end of 2021.

Do you also want to become a brewer for 1 day? You help with the brewing and go through the entire brewing process together with the brewer, experience for yourself how the installation works and even more ... you can then take part of the home-brewed beer home. A unique beer experience! Between the different steps of the brewing process there is of course time for a tasting. Is tasting and enjoying beer more for you?! Microbrouwerij De Rechter also organises beer tastings for up to 8 people with different beers; with or without food pairing.

MORE INFORMATION ON: www.derechter/be

Read more »

BREWERY VISIT! Remise 56

REMISE 56 is een unieke brouwerij in Koersel, Beringen. Beers from Limburg heeft REMISE 56 al verschillende keren bezocht dus werd het tijd dat er een post over zou verschijnen. Het authentieke gebouw waar Remise 56 zich bevindt, werd gebouwd in 1907. “Remise” verwijst naar het gebouw en is een vakterm voor “stelplaats” (remettre in het Frans) en  “56” is het huisnummer. In het begin was het een stelplaats voor locomotieven en passagiersrijtuigen (eerst een stoomtram, daarna gemotoriseerde rijtuigen) van de tramlijn Diest-Koersel. In 1954 werden de trams in de stelplaats vervangen door lijnbussen. Vanaf 2001 verdween ook die laatste functie en het gebouw kwam leeg te staan tot in 2013, wanneer de Stad Beringen een projectwedstrijd uitschreef om deze unieke locatie een nieuwe bestemming te geven.

De bieren worden op een ambachtelijke wijze gebrouwen in oude koperen brouwketels en rusten daarna verder in vier grote moderne gisttanks. De nodige stoom voor de koperen brouwketels wordt opgewekt met 100% groene stroom (wind- of zonne-energie). Duurzaamheid is een belangrijk aspect voor Remise 56 en zij proberen ook lokale duurzame initiatieven te steunen. De koperen brouwketels kan je bewonderen bij het drinken van één van de Remise bieren op vat in het Remise Grand Café,  rechtstreeks uit de brouwerij en getapt uit grote schenktanks achter de toog. Verser kan bijna niet.

Beers from Limburg kent Patrick Haselaars, de meester brouwer, al een tijdje maar ik mocht deze keer wat meer (persoonlijke) vragen stellen. Bij Beers from Limburg gaat het uiteindelijk ook om de volger/bierliefhebber extra informatie te geven over de brouwer en de brouwerij zelf. Een meet-and-greet met de brouwer als het ware. Here we go.

BROUWER WIST-JE-DATjes?:

 1. Patrick zijn interesse in alcohol begon toen hij 15 jaar was. Zijn onkel maakte fruitwijnen (appel, rabarber, …) en hij vertelde met veel passie over zijn hobby. Patrick was meteen verkocht.
 2. Toen Patrick 16 jaar werd wilde hij voor zijn verjaardag zelf een bier (pils) brouwen voor zijn feestje. Hij had wat brouwmateriaal gekocht (wat nu het huidige Brouwland is) met het eerste geld dat hij bij een frituur had verdiend. Het bier was niet lekker (het is niet makkelijk om een pils te brouwen) maar ze dronken het toch … 16 jaar weet je?
 3. Als studiekeuze landde hij bij Graduaat Bedrijfsassistent in de Gistingsbedrijven in Gent (in plaats van fotografie of rechten wat ook wel interessant was). Hier kreeg hij hulp van een brouwmeester. Tijdens zijn studies had hij al een droom “Ooit wil ik een brouwerij met café beginnen in een mooi gebouw met koperen ketels”
 4. Na zijn 3de studiejaar heeft hij een stage gelopen bij Artois en is daarna daar beginnen werken als hulp voor de brouwmeester. Het uittesten van bier was zijn mooie job. Uiteindelijk heeft hij 20 jaar gewerkt bij Artois/Interbrew/Inbev op internationale projecten en productontwikkeling.
 5. In 2007 werd het tijd voor een verandering en werd hij productiemanager bij Brasserie d'Achouffe en in 2010 verhuisde hij naar Duvel Moortgat als planning manager.
 6. in 2013 werd het eindelijk tijd om aan zijn grote droom te denken. Een business plan schrijven voor een authentieke locatie in Koersel stond op de agenda. De Stad (als eigenaar van het gebouw) koos voor Patrick zijn verhaal en zo werd hij eigenaar van de site waar Remise 56 nu ligt. Een grondige renovatie en hard werk was nodig, met veel vallen & opstaan werd de huidige Remise 56 geboren in Juni 2016.
 7. Patrick heeft twee jaar gezocht naar koperen brouwketels. Uiteindelijk heeft hij ze via het internet gevonden in Finland.
 8. Bezoekers zullen de grote gele huishaas gezien hebben vóór het gebouw. Waarom een gele huishaas? Het is een knipoog naar de familienaam van Patrick, Haselaars (Den Haas).

Een rondleiding van de brouwerij (met of zonder hapjes) in deze historische locatie is mogelijk mits reservatie. Remise Grand Café is voldoende groot voor een gezellige groepsactiviteit, teambuilding, feestje of receptie. Er is ook een groot terras waar je bij mooi weer kan genieten van een lekker biertje. Een aanrader wanneer je in Koersel bent! Zie www.remise56.be voor meer informatie of voor reservaties.

 

REMISE 56 is a unique brewery in Koersel, Beringen. Beers from Limburg has already visited REMISE 56 several times, so it was about time that a post appeared on them. The authentic building where Remise 56 is located was built in 1907. “Remise” refers to the building and is a technical term for “depot” (remettre in French) and “56” is the house number. In the beginning it was a depot for locomotives and passenger carriages (first a steam tram, then motorised carriages) of the Diest-Koersel tram line. In 1954 the trams in the depot were replaced by scheduled buses. From 2001, the last function also disappeared and the building remained empty until 2013, when the City of Beringen organised a project competition to give this unique location a new purpose.

The beers are brewed in a traditional way in old copper brewing kettles and then move to four large modern fermentation tanks to rest. The necessary steam for the copper brewing kettles is generated with 100% green electricity (wind or solar energy). Sustainability is an important aspect for Remise 56 and they also try to support local sustainable initiatives. You can admire the copper brewing kettles while drinking one of the Remise draft beers in the Remise Grand Café, straight from the brewery and tapped from large pouring tanks behind the bar. You can hardly get fresher beer.

Beers from Limburg has known Patrick Haselaars for a while, but this time I was allowed to ask some more (personal) questions. At Beers from Limburg, it is ultimately also about providing the follower/beer enthusiast with additional information about the brewer and the brewery itself. A meet-and-greet with the brewer, as it were. Here we go.

BREWER DID-YOU-KNOWs?:

 1. Patrick's interest in alcohol started when he was 15 years old. His uncle made fruit wines (apple, rhubarb, ...) and he talked about his hobby with great passion. Patrick was immediately convinced.
 2. When Patrick turned 16, he wanted to brew a beer (pilsner) for his birthday party. He had bought a brewing kit (at what is now the current Brouwland) with the first money he had earned at a chip shop. The beer wasn't tasty (it's not easy to brew a pilsner) but they drank it anyway… 16 years you know?
 3. As a hoice of study, he chose Graduaat Bedrijfsassistent in the Gistingsbedrijven in Ghent (instead of photography or law, which was also interesting). Here he received help from a brewmaster. During his studies he already had a dream “One day I want to start a brewery with a café in a beautiful building with copper brewing kettles”
 4. After his 3rd year of study, he did an internship at Artois and then started working there as an assistant to the brewmaster. Testing beer was his job. Ultimately, he worked for 20 years at Artois/Interbrew/Inbev on international projects and product development.
 5. In 2007 it was time for a change and he became production manager at Brasserie d'Achouffe and in 2010 he moved to Duvel Moortgat as planning manager.
 6. in 2013 it was finally time to think about his big dream. Writing a business plan for an authentic location in Koersel was on the agenda. The City of Beringen (as the owner of the building) chose Patrick's story and so he became the owner of the site where Remise 56 is now located. A thorough renovation and hard work was necessary, with a lot of trial and error, the current Remise 56 was born in June 2016.
 7. Patrick spent two years looking for copper brew kettles. Finally he found them on the internet, located in Finland.
 8. Visitors will have seen the big yellow house hare in front of the building. Why a yellow house hare? It is a nod to Patrick's family name, Haselaars (Den Haas or The Hare).

A tour of the brewery (with or without food) in this historic location is possible upon reservation. Remise Grand Café is large enough for a fun group activity, team building, party or reception. There is also a large terrace where you can enjoy a nice beer when the weather is nice. Highly recommended when you are in Koersel! See www.remise56.be for more information or reservations

 

MORE INFORMATION ON: www.remise56.be

Read more »

BREWERY VISIT & BREWING DAY! Het Paenhuys

BEERS FROM LIMBURG heeft EERDER DIT JAAR het genoegen gehad om deel te nemen aan het historisch brouwmoment in HET PAENHUYS te Bokrijk (Genk). Het Paenhuys is een museumbrouwerij waar elk jaar zes keer wordt gebrouwen door echte bierspecialisten. Aangezien Melo Pepo ook lid is van Gilde Demerdal, mocht hij meehelpen met het brouwen. Brouwmeester Stefaan had de touwtjes in handen en orchestreerde deze unieke maar ook theatrale voorstelling met een aantal Gilde leden en studenten van Syntra. Een goed moment om eindelijk een post te wijden aan het Paenhuys, waar je trouwens ook meer te weten zal komen over de boeiende brouwgeschiedenis en het complexe brouwproces in vergelijking met de hedendaagse brouwinstallaties.

In het Paenhuys kan je een gerestaureerde historische brouwinstallatie bewonderen met een hedendaagse koel-, gist- en bewaarinstallatie. In combinatie met het historisch brouwproces kan de bierliefhebber hier genieten van een echt artisanaal gebrouwen bier. Hoe een bier eeuwen geleden ook smaakte. Tof toch?!

Het Paenhuys (komt van het woord “panne”, een oud woord voor “brouwketel) in Bokrijk is afkomstig uit Diepenbeek en werd gebouwd in het begin van de 18de eeuw. Diepenbeek was toen in de handen van Landcommanderij Alden Biesen (Bilzen), die toebehoorde aan de ridders van de Duitse Orde. Zij bouwden een nieuw brouwhuis. Mensen uit Diepenbeek konden hier tegen betaling bier brouwen. Het werd zelfs een “banpaanhuis”; dus de enige plaats in het dorp om bier te brouwen. Zo was het ook gemakkelijk om door de heren van Alden Biesen, “cijns” (belastingen) te innen. Na 1758 mochten mensen weer thuis zelf brouwen voor eigen consumptie en zonder “cijns”. In 1956 verhuisde het gebouw naar Bokrijk en in 1959 werd het ingericht door de ‘Ridderschap van de Roerstok der Brouwers’ uit Brussel met een binneninrichting en primitieve installatie van brouwerij Tomsin uit Hoegaarden.

Één van de grote verschillen die ik heb mogen waarnemen in vergelijking met het hedendaagse brouwproces is dat de fornuizen die wij gebruikt hebben om de ketels op te warmen gestookt werden met hout. In het begin van de 18de eeuw werd zelfs turf gebruikt (er was toen een groot aanbod aan turf in de regio). Hout was toen namelijk duur en niet voor de hand liggend en werd daarom zelden gebruikt. Het gebruik van een stuikmand is ook uniek (een gevlochten mand met een opening), gebruikt om wort van draf te scheiden. Alsook het Koelschip, een ondiepe bak met een groot koeloppervlakte. Hier werd vroeger het bier een nacht lang afgekoeld aangezien koelelementen toen niet bestonden.

WIST-JE-DATJES?:

 1. Vroeger brouwde men bier tussen het vallen en het schieten van het loof, in de winter dus. Bacteriën waren namelijk de grote vijand van bier tijdens de zomermaanden.
 2. Als een gezin veel bier gebrouwen had, lieten ze de buren weten om eens langs te komen voor een lekker drankje door een bezem of takkenbos aan de deur te plaatsen
 3. Vroeger werd bier ( biersoep) ook warm gedronken. Vooral tijdens het ontbijt.
 4. Bierbrouwen was eeuwenlang … vrouwenwerk, gewoon thuis, in een ketel op het haardvuur.
 5. Veel Belgische brouwerijen verdwenen tijden WOI. De Duitsers legden beslag op koper (en dus de brouwketels) om er kogel- en granaathulzen van te maken.

WIST-JE-OOK-DAT?: WINTERLICHT, in Bokrijk, zal de bezoeker en de hele familie een magische avond voorstellen tussen 26-30 december 2022. Dit nieuwe sfeervolle concept vol dansende licht- en vuurinstallaties, ambachtendemonstraties, artistieke acts en nostalgische attracties zorgt voor een winteravond vol verwondering. Enkele lanen zullen slechts schaars verlicht zijn. Niet alleen duurzaam, het zorgt ook voor extra sfeer en beleving! Gilde Demerdal zal ook aanwezig zijn in het Paenhuys, de meest authentieke brouwerij van het land met een woordje uitleg over de brouwerij en om de bezoeker te laten kennismaken met het Bokrijk bier.

 

 

EARLIER THIS YEAR, BEERS FROM LIMBURG had the pleasure of participating in the historic brewing moment in HET PAENHUYS in Bokrijk (Genk). Het Paenhuys is a museum brewery where beer specialists brew six times a year. Since Melo Pepo is also a member of Gilde Demerdal, he was allowed to help with the brewing. Brewmaster Stef Stefaan was in control and orchestrated this unique but also theatrical performance with a number of Guild members and students from Syntra. A good time to finally dedicate a post to the Paenhuys, where you will also learn more about the fascinating brewing history and the complex brewing process compared to today's standards.

In the Paenhuys you can admire a restored historic brewing installation with a contemporary cooling, fermentation and storage installation. In combination with the historical brewing process, beer lovers can enjoy a real artisanally brewed beer here. How a beer tasted centuries ago. Cool right?!

Het Paenhuys (comes from the word “panne”, an old word for “brew kettle) in Bokrijk originates from Diepenbeek and was built in the early 18th century. Diepenbeek was then in the hands of Grand Commandery Alden Biesen (Bilzen), which belonged to the knights of the Teutonic Order. They built a new brewhouse. People from Diepenbeek could brew beer here by paying a fee. It even became a “banpaanhuis”, the only place in the village to brew beer. It was also easy for the gentlemen of Alden Biesen to collect "cijns" (excise taxes). After 1758, people were allowed to brew their own beer at home again but only for own consumption and without “taxes”. In 1956 the building moved to Bokrijk and in 1959 it was furnished by the 'Ridderschap van de Roerstok der Brouwers' from Brussels with an interior design and primitive installation from the Tomsin brewery from Hoegaarden.

One of the big differences that I have seen compared to the contemporary brewing process is that the stoves we used to heat the kettles were fired with wood. In the early 18th century, peat was even used (there was a large supply of peat in the region at the time). Wood was expensive and not in large supply at the time and was therefore rarely used. The use of a stucco basket is also unique (a woven basket with an opening), used to separate wort from the grain. As well as the Koelschip, a shallow barge with a large cooling surface. The beer used to be cooled overnight in those days as cooling elements were not available.

DID-YOU-KNOWs?:

 1. In the past, beer was brewed between the fall and the shooting of the foliage, in the winter. Bacteria were the great enemy of beer during the summer months.
 2. If a family had brewed a lot of beer, they let the neighbours know to come by for a nice drink by placing a broom or bunch of fagots at the door.
 3. In the past, beer (beer soup) was also drunk hot. Especially during breakfast.
 4. Brewing beer was for centuries ... women's work, just at home, in a kettle on the fire.
 5. Many Belgian breweries disappeared during WWI. The Germans confiscated copper (i.e. the brewing kettles) to make bullets and grenade shells.

DID-YOU-ALSO-KNOW?: WINTERLICHT, in Bokrijk, will offer visitors and the whole family a magical evening between December 26-30. This new atmospheric concept full of dancing light and fire installations, craft demonstrations, artistic acts and nostalgic attractions ensures a winter evening full of wonder. Some avenues will only be dimly lit. Not only sustainable, it also provides extra atmosphere and experience! Gilde Demerdal will also be present in the Paenhuys, the most authentic brewery in the country, with a word of explanation about the brewery and to introduce the visitor to the Bokrijk beer.

 

MORE INFORMATION ON: Het Paenhuys

Read more »

BREWERY VISIT & BREWING DAY! BRAUW

BRAUW, de sterke en betrouwbare stadsbrouwerij in Genk, zal iedere bierliefhebber en brouwer ondertussen wel kennen. Beers from Limburg heeft BRAUW al verschillende keren bezocht dus werd het tijd dat er een post over zou verschijnen. Het bezoek nam plaats tijdens het brouwen van 500L ARMOUT MACLEOD (zie ook bier beschrijving op Beers from Limburg). Dan gaan we natuurlijk ook een handje meehelpen. De meesterbrouwer, Joris Mentens, had ondertussen hard gewerkt aan het schroten, maischen, filteren en spoelen. Toen ik aankwam was de wort lekker aan het opwarmen in de kookketel. Het toevoegen van de hop was mijn eerste taak en ondertussen ook het verwijderen van de draf uit de maischketel. Daarna volgde het whirlpoolen, koelen en gisten (en poetsen natuurlijk) … en een beetje proeven.

BRAUW is een uniek concept geboren in Limburg. Het biedt vakkundige ondersteuning aan iedereen met passie voor het brouwen van bier. De jarenlange ervaring van Joris en zijn professionele installatie staan ter beschikking voor iedereen die een artisanaal bier wil brouwen of laten brouwen. In de gezellige BRAUW Bar zie je bovendien het resultaat van de creaties tot leven komen.  Als bierliefhebber ga je na je bezoek met een tevreden gevoel terug naar huis na het drinken van unieke & artisanale Limburgse bieren. Het is tevens de ideale plaats voor brouwers of bierfirma’s om hun zelf gebrouwen product voor te stellen en een ontmoetingsplaats voor gepassioneerde (hobby)brouwers.

Bij BRAUW kan je ook terecht voor een teambuilding, een vrijgezellen of gezellige groepsactiviteit voor groepen van minimum 10 personen. Een rondleiding in de stadsbrouwerij met proeverij, een foodpairing, een privé feest of “brouwer voor 1 dag zijn”? Dit is allemaal mogelijk bij BRAUW. Beers from Limburg kent Joris al een aantal jaar maar ik mocht deze keer wat meer (persoonlijke) vragen stellen. Bij Beers from Limburg gaat het uiteindelijk ook om de volger/bierliefhebber extra informatie te geven over de brouwer en de brouwerij zelf. Een "meet-and-greet" met de brouwer als het ware. Here we go.

BROUWER WIST-JE-DATjes?:

 1. Joris was heel jong toen hij in de bierwereld is gestapt. Hij was 10 jaar oud toen hij bierviltjes begon te verzamelen. Je kan een aantal van deze bierviltjes ook bewonderen bij BRAUW.
 2. Toen Joris een studiekeuze moest kiezen, deed hij dat bewust met het idee om later bier te kunnen brouwen. Het werd “Bio ingenieur in de scheikunde”, major in levensmiddelentechnologie in Leuven. Voor zijn eindwerk mocht hij werken in het labo van een brouwerij & mouterij. Marc Kelgtermans (van Viva Brews), die in de tijd van Joris zijn studiejaren daar doctoreerde heeft Joris tijdens deze periode gesteund.
 3. Na zijn studies heeft Joris 5 jaar als kwaliteitsverantwoordelijke zacht fruit gewerkt bij de fruitveiling van Borgloon
 4. In 2013 werd het tijd om als brouwer te werken. Dat deed hij in een grote Limburgse brouwerij waar hij verantwoordelijk was voor het brouwen van drie bieren.
 5. Na die ervaring had Joris een nieuwe uitdaging nodig en richtte hij zich tot het geven van workshops op een kleine brouwinstallatie bij mensen thuis en bij kleine brouwerijen. Uiteindelijk is het Joris zijn passie om “kennis over het brouwen door te geven”.
 6. Het doorgeven van zijn kennis nam daarna een andere wending. Het geven van cursussen bij Brouwland werd een feit en sinds 2016-17 geeft hij les bij Syntra voor de cursussen Zythologie & Micro-Brouwer.
 7. In 2019 werd het tijd om zijn brouwerspassie en het spreiden van kennis uit te breiden door het opstarten van BRAUW. Eerst als pop-up en in de zomer van 2020 als volwaardige stadsbrouwerij & BRAUW Bar. Het begeleiden van kleine brouwers en bierfirma’s staat dus nog steeds centraal bij Joris & BRAUW.

 

BRAUW, the strong and reliable city brewery in Genk, will be familiar to every beer lover and brewer by now. Beers from Limburg has already visited BRAUW several times, so it was about time that a post appeared about it. The visit took place during the brewing of 500L ARMOUT MACLEOD (see also beer review on Beers from Limburg). While brewing is taking place I may as well help out, right?. The master brewer, Joris Mentens, had meanwhile worked hard on malt crushing, mashing and lautering. When I arrived the wort was warming up nicely in the boiling kettle. Adding the hops was my first task and in the meantime also removing the spent grain from the mash kettle. This was followed by whirlpooling, cooling and fermenting (and cleaning of course) … and a bit of tasting.

BRAUW is a unique concept born in Limburg. It offers expert support to anyone with a passion for brewing beer. Joris' years of experience and his professional installation are available to anyone who wants to brew or have a craft beer brewed. In the cosy BRAUW Bar you can also see the result of the creations come to life. As a beer lover, you will return home after your visit with a satisfied feeling after drinking unique & artisanal beers from Limburg. It is also the ideal place for brewers or beer companies to present their home-brewed product and a meeting place for passionate (hobby) brewers.

You can also go to BRAUW for a team building, a bachelor party or a fun group activity for groups of at least 10 people. A tour of the city brewery with tasting, a food pairing, a private party or "be a brewer for 1 day"? This is all possible at BRAUW. Beers from Limburg has known Joris for a number of years, but this time I was allowed to ask some more (personal) questions. At Beers from Limburg, it is ultimately also about providing the follower/beer enthusiast with additional information about the brewer and the brewery itself. A "meet-and-greet" with the brewer as it were. Here we go.

BREWER DID-YOU-KNOWs?:

 1. Joris was very young when he entered the beer world. He was 10 years old when he started collecting beer coasters. You can also admire a few of these coasters at BRAUW.
 2. When Joris had to decide what to study, he already had the idea to choose something whereby he would be able to brew one day. So he went for “Bio engineer in chemistry”, major in food technology in Leuven. For his thesis he was allowed to work in a brewery & malt house lab. Marc Kelgtermans (of Viva Brews), who did his doctorate there during Joris's time, supported Joris during this period.
 3. After his studies, Joris worked for 5 years as a soft fruit quality manager at the Borgloon fruit auction
 4. In 2013 it was time to start working as a brewer. He did this in a large Limburg brewery where he was responsible for brewing three beers.
 5. After that experience, Joris needed a new challenge and focused on giving workshops on a small brewing installation in people's homes and small breweries. Ultimately, it is Joris' passion to “pass on the knowledge of brewing”.
 6. Passing on his knowledge then took a different turn. Giving courses at Brouwland became a fact and since 2016-17 he has been teaching at Syntra for the Zythology & Micro-Brewery courses.
 7. In 2019 it was time to expand his brewing passion and spreading knowledge by starting BRAUW. First as a pop-up and in the summer of 2020 as a full-fledged city brewery & BRAUW Bar. Guiding small brewers and beer companies is therefore still key to Joris & BRAUW.

 

MORE INFORMATION ON: www.brauw.be

Read more »

BREWERY VISIT! Brewmine Tap

Met BREWMINE TAP heeft de Stad Hasselt een nieuwe stadsbrouwerij! Brewmine TAP is een ontmoetingsplek voor gepassioneerde bierliefhebbers én (hobby)brouwers, bedacht door Bart Balis van Brouwland. Het is een brouwerij met een aanpalende taproom met 20 tapkranen zodat jij als bierliefhebber kan genieten van unieke, artisanale & bovendien lokale bieren. Ik mocht Hilaire (Brewmine Tap Manager) ontmoeten tijdens mijn bezoek. Hilaire, die een rijke bagage aan bier & horeca ervaring met zich meebrengt, heeft mij een beschrijving gegeven van het concept van Brewmine Tap en natuurlijk heb ik ook een aantal wist-je-datjes meegekregen (zie later). Bovendien staat Ruben (TAProom talent) klaar om je deskundige uitleg te geven over de bieren of om je een biertje aan te raden aan de hand van jouw smaakprofiel.

In de brouwerij staat het 5hl brouwhuis ook ter beschikking van hobbybrouwers en ervaren brouwers! Brewmine TAP wil de drijvende kracht zijn achter groei en innovatie in de craft beer scene. Bierfirma's mogen daar dus zelf aan de ketels komen staan en samen met de Brewmine TAP brouwmeester, Huib, hun eigen bier brouwen! Door de brouwinstallatie ter beschikking te stellen van bierfirma's verlagen zij de drempel voor startende brouwerijen. Brewmine TAP stelt hun tapkranen ook ter beschikking van brouwerijklanten en wil de bier community laten beslissen welk bier op de gouden tap komt. Er is ook telkens een TAP FOR GOOD, waarbij 1 euro van de opbrengst naar een goed doel gaat dat de brouwer van het desbetreffende bier zelf mag bepalen. Als bedrijf of vereniging kan je een bedrijfs- of verenigingenbier brouwen voor je werknemers of leden. Maar ook particulieren kunnen hun eigen bier (laten) brouwen voor eender welke privé gebeurtenis (bvb: een trouwbier brouwen tijdens je vrijgezellendag).

WIST-JE-DATjes?:

 1. De eerste zaterdag van de maand is het OPEN BROUWDAG. Jij kan mee brouwen en/of het brouwproces observeren. Schrijf je op voorhand in!! Maximum 4 personen per brouwdag.
 2. De eerste 6 Tap bieren op de kaart zijn DE VASTE BIEREN van Brewmine Tap waar smaak en niet het hoge alcoholgehalte primeert zodat je er misschien wel eentje extra van kan drinken: HOPPY LAGER – ALC 3.4% VOL (hoppig met citrus toetsen), KØLSCH – ALC 3.9% VOL (gebrouwen volgens het reinheitsgebot, perfect alternatief en meer smaak dan een pintje), NEIPA – ALC 4.6% VOL (aroma van sauvignon wijn door citrus hoppen en Nelson Sauvin hop), CHOCOLATE PORTER – ALC 6.4% VOL (5 moutsoorten geven deze porter een zacht aroma & volle chocolade smaken), SPÉCIALE BELGE – ALC 5.1% VOL (rijke smaak van gekarameliseerde mout) en de KVEIK – ALC 5.5% VOL (een volle bitter-zoete smaak door gebruik van Noorse gist en havervlokken). In de toekomst zullen er nog bieren bijkomen zodat je tijdens je volgende bezoek altijd nieuwe bieren kan proeven maar ook van de vaste bieren kan blijven genieten. Volg Beers from Limburg voor uitgebreide Brewmine Tap bier recensies en nieuws!
 3. Met CAN TO GO & TAP TO GO kan je je favoriete bier(en) mee naar huis nemen in een versgetapt 0.5L blik of uKeg (growler)
 4. Naast de lekkere bieren kan je ook genieten van LOKALE/LIMBURGSE PRODUCTEN zoals Monx Koffie (Zonhoven); alcoholvrije bieren van Force Majeure; wijnen van Wijndomein Beaumarais (Beverlo), Wijndomein Gloire de Duras (Sint Truiden), Wijndomein De Steinberg (Bree); fruitsap, brood & confituur van Maatwerkbedrijf de Wroeter (Kortessem); kazen van Stalse Schans (Beringen) en Catharinadal (Hamont-Achel) en charcuterie van Slagerij Schepers (Zonhoven).

 

With BREWMINE TAP, the City of Hasselt has a new city brewery! Brewmine TAP is a meeting place for passionate beer lovers and (hobby) brewers, conceived by Bart Balis from Brouwland. It is a brewery with an adjacent taproom with 20 taps so that you as a beer lover can enjoy unique, artisanal and local beers. I got to meet Hilaire (Brewmine Tap Manager) during my visit. Hilaire, who brings a wealth of beer & catering experience with him, gave me a description of the concept of Brewmine Tap and of course I also learned a few DID-YOU-KNOWs? (see later). Moreover, Ruben (TAProom talent) is ready to give you an expert explanation about the beers or to recommend you a beer based on your taste profile.

In the brewery, the 5hl brewhouse is also available to hobby brewers and experienced brewers! Brewmine TAP aims to be the driving force behind growth and innovation in the craft beer scene. Beer companies can therefore come and brew their own beer with the Brewmine TAP brewmaster, Huib! By making the brewing installation available to beer companies, they lower the threshold for starting breweries. Brewmine TAP also makes their taps available to brewery customers and wants to let the beer community decide which beer goes on the golden tap. There is also a TAP FOR GOOD, where 1 euro of each beer sold goes to a charity that the brewer of the beer in question can determine himself. As a company or association, you can also brew a company or association beer for your employees or members. Private individuals can also brew their own beer for any private event (eg: brew a wedding beer during your stag night).

DID-YOU-KNOWs?:

 1. The first Saturday of the month is OPEN BREWING DAY. You can brew and/or observe the brewing process. Register in advance!! Maximum 4 people per brewing day.
 2. The first 6 Tap beers on the menu are THE PERMANENT BEERS from Brewmine Tap where taste and not the high alcohol content prevails so that you might drink one extra: HOPPY LAGER – ALC 3.4% VOL (hoppy with citrus notes), KØLSCH – ALC 3.9% VOL (brewed according to the German purity law, perfect alternative and more taste than a 'pint'), NEIPA – ALC 4.6% VOL (aroma of sauvignon wine through citrus hops and Nelson Sauvin hops), CHOCOLATE PORTER – ALC 6.4% VOL (5 types of malt give this porter a soft aroma & full chocolate flavours), SPÉCIALE BELGE – ALC 5.1% VOL (rich taste of caramelised malt) and the KVEIK – ALC 5.5% VOL (a full bitter-sweet taste due to the use of Norwegian yeast and oat flakes). In the future, more beers will be added so that you can always taste new beers during your next visit, but also continue to enjoy the regular/fixed beers. Follow Beers from Limburg for Brewmine Tap beer reviews and news!
 3. With CAN TO GO & TAP TO GO you can take your favourite beer(s) home in a freshly tapped 0.5L can or uKeg (growler)
 4. In addition to the tasty beers, you can also enjoy LOCAL/LIMBURG PRODUCTS such as Monx Koffie (Zonhoven); non-alcoholic Force Majeure beers; wines from Wine Estate Beaumarais (Beverlo), Wine Estate Gloire de Duras (Sint Truiden), Wine Estate De Steinberg (Bree); fruit juice, bread & jam from Maatwerkbedrijf de Wroeter (Kortessem); cheeses from Stalse Schans (Beringen) and Catharinadal (Hamont-Achel) and charcuterie from Slagerij Schepers (Zonhoven).

 

MORE INFORMATION ON: www.brewmine-tap.be

Read more »

BREWERY VISIT! Brouwerij Vandijck

BROUWERIJ VANDIJCK RONDLEIDING. BEERS FROM LIMBURG heeft onlangs de kans gehad om BROUWERIJ VANDIJCK voor de tweede keer te bezoeken en een rondleiding mogen meemaken van deze unieke brouwerij. Brouwerij Vandijck is een ambachtelijke micro-brouwerij met een capaciteit van 1600L per maand. Het brouwen, bottelen en het plakken van de etiketten doen ze allemaal zelf op hun eigen installatie/machines. Brouwmeester Thimothy Vandijck heeft zelfs de brouwinstallatie (zie foto’s) samen met vrienden gebouwd en krijgt hulp van zijn broer Jimmy, zijn bescheiden vader Georges, zijn schoonvader John en zijn geduldige vrouw Evy. Een echt familiebedrijf! 

Thimothy heeft in zijn ondergrondse bunker ook barrel aged bieren die aan het rijpen zijn in rum vaten van Het Anker (hier heeft eerst rum in gezeten en daarna whisky van Het Anker). Hij heeft zijn barrel aged bieren vorig jaar (in bourbon & single malt vaten) voor de eerste keer voorgesteld aan de bierliefhebber en met succes! Wij kijken er dus naar uit om later dit jaar deze unieke artisanale barrel aged bieren weer te proeven. Proeven? Jawel, Thimothy heeft ook een mooi lokaal waar hij bierproeverijen organiseert. Hier kan jij met vrienden, familie of je vereniging (max 35 personen) genieten van alle Vandijck bieren, Vandijck kazen en wanneer beschikbaar ook Vandijck bostelbrood dat de brouwer af en toe bakt. De Vandijck kazen worden ambachtelijk gemaakt door Kaasmakerij Catharinadal met Slijkvisser Blond als ingrediënt. Naast hun gewone kaas heb ik van hun brandnetelkaas en peperkaas mogen proeven met een bijpassend Vandijck biertje, heerlijk! Brouwerij Vandijck is bovendien ook een Bosland Gastheer; lokale producten om van te smullen!

Deze keer heb ik ook het genoegen gehad om een aantal harde werkers te ontmoeten en het zijn niet de brouwer of zijn familie. Wat niet veel mensen weten is dat Thimothy ook een imker is. Dit tweede bezoek was dus “bij”-zonder en tegelijkertijd uniek aangezien ik naast de brouwerij ook Thimothy zijn bijen heb ontmoet. Deze bijen produceren, via hun harde werk, het pure goud dat uiteindelijk ook in PLÉKPOT wordt toegevoegd tijdens het brouwproces. PLÉKPOT (alc. 7.5% vol) is het honingbier van Brouwerij Vandijck dat in januari/februari wordt gebrouwen en klaar is om te drinken in april/mei. In de PLÉKPOT 2022 zit zomerhoning (pittiger en kruidiger) dat geslingerd is in Augustus 2021 en het bevat 50% meer honing dan de PLÉKPOT 2021. De honing is ook te koop in de brouwerij.

PLÉKPOT 2022 (alc. 7.5% vol). SMAAK/AROMA: Een blond bier met een kruidig en floraal aroma. Zodra je dit bier drinkt ervaar je een lichte bitterheid in combinatie met een licht-zoete toets & mooie kruidige smaken komende van de artisanale honing en de gist. De afdronk is lichtjes hoppig, kruidig en met een subtiele alcoholkick. Het best geserveerd 6-8 ° C.

WIST-JE-BIJ-TJES?:

 • een bijenvolk (1 kast) verbruikt ongeveer 40 kilo stuifmeel (pollen) per jaar
 • een bijenvolk bestaat uit 50.000 tot 60.000 bijen
 • een bij leeft 6 weken, een winterbij leeft 5 maanden
 • een koningin kan tot 2000 eitjes leggen per dag
 • bijen vliegen 1 keer de wereld rond voor 1 kilo honing
 • een koningin kan 5 jaar oud worden

OVER THIMOTHY VANDIJCK: Thimothy is in 2001 gestart als hobbybrouwer en de brouwlocatie is sindsdien verschillende keren veranderd. Eerst in zijn werkhuis dat op zijn bouwgrond stond, daarna in zijn kelder en toen de kelder te klein werd is hij naar de garage verhuisd. In 2017 begon langzaam het idee te komen om zijn brouwsels te commercialiseren en in 2020 is een echte microbrouwerij ontstaan op enkele meters van de beruchte garage.

DEELNEMEN AAN EEN BROUWERIJ VANDIJCK RONDLEIDING of BIERPROEVERIJ? www.brouwerijvandijck.be

 

BROUWERIJ VANDIJCK BREWERY TOUR. BEERS FROM LIMBURG recently had the opportunity to visit BROUWERIJ VANDIJCK for the second time and to experience a tour of this unique brewery. Brouwerij Vandijck is an artisanal micro-brewery with a capacity of 1600L per month. They all do the brewing, bottling and sticking of the labels themselves on their own installation/machines. Brewmaster Thimothy Vandijck even built the brewing installation (see photos) together with friends and receives help from his brother Jimmy, his modest father Georges, his father-in-law John and his patient wife Evy. A real family business!

In his underground bunker, Thimothy also has barrel aged beers that are maturing in rum barrels from Het Anker (which first contained rum and then whiskey from Het Anker). Last year, he presented his barrel aged beers (in bourbon & single malt casks) to the beer lover for the first time and with success! We are therefore looking forward to tasting these unique artisan barrel aged beers again later this year. Tasting? Of course, Thimothy also has a nice room where he organises beer tastings. Here you can enjoy with friends, family or your association (max 35 people) all Vandijck beers, Vandijck cheeses and, when available, Vandijck spent-grain bread that the brewer bakes every now. The Vandijck cheeses are traditionally made by Kaasmakerij Catharinadal with Slijkvisser Blond as an ingredient. In addition to their regular cheese, I was able to taste their nettle cheese and pepper cheese with a matching Vandijck beer, delicious! Brouwerij Vandijck is also a Bosland Host; local products to enjoy.

This time I also had the pleasure of meeting some hard workers and it is not the brewer or his family. What not many people know is that Thimothy is also a beekeeper. This second visit was therefore “special” and unique at the same time, as I also met Thimothy's bees in addition to the brewery. These bees, through their hard work, produce the pure gold that is ultimately also added to PLÉKPOT during the brewing process. PLÉKPOT (alc. 7.5% vol) is the honey beer from Brouwerij Vandijck that is brewed in January/February and is ready to drink in April/May. The PLÉKPOT 2022 contains summer honey (tangier and more herbal) that was centrifuged in August 2021 and it contains 50% more honey than the PLÉKPOT 2021. The honey is also for sale in the brewery.

PLÉKPOT 2022 (alc. 7.5% vol). TASTE/AROMA: A blond beer with a herbal and floral aroma. As soon as you drink this beer you will experience a light bitterness in combination with a slightly sweet touch & beautiful herbal flavours coming from the artisanal honey and yeast. The aftertaste is slightly hoppy, herbal and with a subtle alcohol kick. Best served 6-8°C.

DID-YOU-BEE?:

 • a bee colony (1 hive) consumes about 40 kilos of pollen per year
 • a bee colony consists of 50,000 to 60,000 bees
 • a bee lives 6 weeks, a winter bee lives 5 months
 • a queen bee can lay up to 2000 eggs per day
 • bees fly around the world once for 1 kilo of honey
 • a queen can live to be 5 years old

ABOUT THIMOTHY VANDIJCK: Thimothy started as a hobby brewer in 2001 and the brewing location has changed several times since then. First in his workhouse that stood on his building plot, then in his basement and when the basement became too small, he moved to the garage. In 2017, the idea of ​​​​commercialising its brews slowly began to emerge and in 2020 a real microbrewery has emerged a few meters from the infamous garage.

TO JOIN A BROUWERIJ VANDIJCK TOUR or BEER TASTING? www.brouwerijvandijck.be

Read more »

BREWERY VISIT! Kasteelbrouwerij Ter Dolen

BROUWERIJ TER DOLEN RONDLEIDING. De vier winnaars van de Ter Dolen wedstrijd op Beers from Limburg hebben in april 2022 de brouwerij bezocht samen met Beers from Limburg. Deze unieke kasteelbrouwerij kan het hele jaar door bezocht worden en is een echte aanrader om samen met je biervrienden of met je familie te bezoeken. Het eerste wat je zal opvallen is de prachtige locatie van de brouwerij, het kasteel (16de eeuw) en de omringende gebouwen die een mooi geheel vormen in het midden van de Limburgse natuur.

Onze gids, Luc Jans, had een uitstekende kennis van de gebouwen en de brouwerij. De rondleiding begon aan de voorkant van het kasteel met een duidelijke uitleg over de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners. Geschiedenis? Saai?!! Nee hoor! Jan bracht op een ludieke manier de geschiedenis van het kasteel op de voorgrond. Het huidige kasteel diende namelijk in de middeleeuwen als zomerresidentie en later als refugiehuis voor de abten van de Abdij van Sint-Truiden. De eerste vermelding gaat zelfs terug tot 1282. Eind 1993 kocht Mieke Desplenter het kasteel en startte met de nodige renovatiewerken (sinds 1977 was het kasteel onbewoond en raakte in verval). Op 8 juli 1994 werd de brouwerij officieel voorgesteld onder grote belangstelling van de bewoners van Houthalen Helchteren die opnieuw een prachtig Kasteel, bijgebouwen en een brouwerij in hun stad hadden. Ik ga niet alles vertellen …. je zal zelf naar de rondleiding moeten komen om meer te ontdekken …

Daarna bezochten wij de moderne brouwerij die gelegen is in de voorgebouwen van het kasteel. Tijdens deze rondleiding werd het brouwproces beschreven, van maischen tot filteren tot gisting en uiteindelijk het bottelen van de Ter Dolen bieren in hun eigen bottelarij. De zes cilinderconische gist- en lagertanks uit roestvrij staal nemen alle aandacht in de brouwerij. De brouwketel heeft een capaciteit van 2.500 liter per brouwsel en draagt bij tot een jaarlijkse productie van 500.000 liter. Met de draf van het brood wordt er ook Ter Dolen brood gebakken. Ter Dolen probeert namelijk zo veel mogelijk bij te dragen aan de circulaire economie en ook duurzamer & milieubewuster te werk gaan. Vorig jaar werd een moutsilo geplaatst dat voldoende graan bevat om 3 maanden te brouwen i.p.v. 25kg plastic zakken te gebruiken (dus minder plastiek & transport); de nieuwe bierbakken zijn bovendien van gerecycleerd plastic; er wordt minder water gebruikt bij elk brouwsel en Ter Dolen heeft geinvesteerd in installaties die minder stroom verbruiken.

Na de rondleiding mochten wij eindelijk genieten van de verschillende Ter Dolen bieren op hun mooi terras. Het is een echte aanrader tijdens de warme lente- en zomermaanden. Er is ook een karaktervolle orangerie waar je kan genieten van de brouwsels en snacks zowel in de zomer als tijdens de koude winterdagen. Wij hadden prachtig weer en daarom zaten wij buiten met een mooi uitzicht op de oude gebouwen. Als bierliefhebbers hebben wij de meeste bieren van Ter Dolen geproefd (Blond, Donker, Tripel, Kriek, Rouge, Wit, Winter en mijn favoriete Armand) tijdens ons 3-uur lang bierfestijn in deze unieke Limburgse brouwerij en hebben wij ook genoten van een bierbabbel met ons fijn gezelschap. Naast de lekkere bieren kan je ook Ter Dolen brood (Crelem Bakeries) en Ter Dolen Kaas (geproduceerd bij Kaasmakerij Catharinadal) kopen in de winkel en jouw Ter Dolen geschenk afhalen om thuis nog na te genieten van je ervaring.

 

TER DOLEN BREWERY TOUR. The four winners of the Ter Dolen competition ON Beers from Limburg visited the brewery in April together with Beers from Limburg. This unique castle brewery can be visited all year round and is highly recommended to visit with your beer friends or with your family. The first thing you will notice is the beautiful location of the brewery, the castle (16th century) and the surrounding buildings that form a beautiful setting in the middle of Limburg's nature.

Our guide, Luc Jans, had excellent knowledge of the buildings and the brewery. The tour started at the front of the castle with a clear explanation of the history of the castle and its inhabitants. History? Boring?!! No! Jan brought the history of the castle to the fore in a playful way. In the Middle Ages, the current castle served as a summer residence and later as a refuge for the abbots of the Abbey of Sint-Truiden. The first mention goes back to 1282. At the end of 1993 Mieke Desplenter bought the castle and started the necessary renovation works (since 1977 the castle was uninhabited and fell into disrepair). On 8 July 1994, the brewery was officially presented with great interest from the residents of Houthalen Helchteren, who once again had a beautiful castle, outbuildings and a brewery in their town. I'm not going to tell you everything …. you will have to come to the tour yourself to discover more …

We then visited the modern brewery which is located in the front buildings of the castle. During this tour, the brewing process was described, from mashing to filtering to fermentation and finally bottling the Ter Dolen beers in their own bottling plant. The six cylinder conical fermentation and lagering tanks made of stainless steel grab all the attention in the brewery. The brew kettle has a capacity of 2,500 liters per brew and contributes to an annual production of 500,000 liters. Ter Dolen bread is also baked with the spent grain. Ter Dolen tries to contribute as much as possible to the circular economy and also to work in a more sustainable and environmentally conscious way. Last year a malt silo was installed that contains enough grain to brew for 3 months instead of using 25kg plastic bags (resulting in less plastic & transport); the new beer crates are made of recycled plastic; less water is being used with each brew and Ter Dolen has invested in installations that use less power.

After the tour we could finally enjoy the different Ter Dolen beers on their beautiful terrace, which is highly recommended during the warm spring and summer months. There is also a characterful orangery where you can enjoy the brews and snacks both in the summer and during the cold winter days. We had beautiful weather and so we sat outside with a nice view of the old buildings. As beer lovers, we tasted most of Ter Dolen's beers (Blond, Donker, Tripel, Kriek, Rouge, Wit, Winter and my favourite Armand) during our 3-hour beer experience in this unique Limburg brewery and of course beer talk with the great company. In addition to the delicious beers, you can also buy Ter Dolen bread (Crelem Bakeries) and Ter Dolen cheese (produced by Kaasmakerij Catharinadal) in the store and at the same time pick up your Ter Dolen gift to continue this beer experience at home.

 

HOW TO JOIN A TER DOLEN BREWERY TOUR?

HOE DEELNEMEN AAN EEN TER DOLEN BROUWERIJ RONDLEIDING?:

www.terdolen.be/index 

Read more »

BREWING DAY! Huisbrouwerij De Geiteling

HUISBROUWERIJ DE GEITELING BROUWDAG! Begin februari 2022 werd Beers from Limburg uitgenodigd om deel te nemen aan een brouwdag bij DE GEITELING, één van de jongste en meest artisanale brouwerijen in Limburg. Beers from Limburg had de eervolle taak om brouwassistent te zijn en had het geluk om niet enkel brouwmeester Stijn Neyens bij te staan maar ook brouwmeester Eddy Sevens van MICROBROUWERIJ MØLDER & COÖP. Het bier dat werd gebrouwen was het GEITJE VAN DE HOBOS, een collaboratie tussen de twee brouwerijen in het BOSLAND. Ik kreeg tijdens deze unieke ervaring de kans om te blijven leren over brouwingrediënten en processen. Stijn en Eddy zijn een mooi voorbeeld van een efficiënt brouwteam en hoe twee artisanale brouwers samen kunnen werken.

De acht uur durende brouwdag van schroten, maischen, filteren en spoelen, koken, whirlpoolen, koelen en gisten (en poetsen) bracht ons een dikke 400L bier. Zoals je kan verwachten was het een avontuur voor de zintuigen met onder andere mout, hop en kruiden aroma’s.  Tijdens het brouwen heeft de brouwer ook een onverwacht bezoek gehad van de accijnzen om zeker te zijn dat vadertje staat ook een graantje kan meepikken bij al het brouwen. Één van de administratieve dingen waarmee een brouwerij rekening mee moet houden in vergelijking met een bierfirma die deze taak niet heeft. Na al het harde werk hebben wij natuurlijk ook kunnen genieten van een lekker biertje. 

Brouwer Stijn maakt met bierbostel (ontsuikerde mout) ook brood. Veel boeren gebruiken het als krachtvoer voor hun vee maar je kan er ook brood van maken! Bostel is erg gezond; het is erg eiwit- en vezelrijk en bevat weinig suikers. In de 17e eeuw werd bostel al gebruikt in desembroden. Het was populair omwille van de voedingswaarde, de karaktervolle smaak en ook omdat door de bostel het brood lekker mals blijft. Bostelbrood met artisanale kaas en je favoriete bier!! Smullen maar!

Dank aan HUISBROUWERIJ DE GEITLING voor de gastvrijheid en aan MØLDER & COÖP voor de extra kennis en de fijne ervaring! Santé!

 

HUISBROUWERIJ DE GEITELING BREW DAY! At the beginning of February 2022, Beers from Limburg was invited to participate in a brewing day at DE GEITELING, one of the youngest and most traditional breweries in Limburg. Beers from Limburg had the honourable task of being a brewing assistant and was fortunate to assist not only brewmaster Stijn Neyens but also brewmaster Eddy Sevens of MICROBROUWERIJ MØLDER & COÖP. The beer that was brewed was the GEITJE VAN DE HOBOG (LITTLE GOAT OF THE HOBOS), a collaboration between the two breweries in the BOSLAND. I had the opportunity to continue learning about brewing ingredients and processes during this unique experience. Stijn and Eddy are a great example of an efficient brewing team and how two artisanal brewers can work together.

The eight-hour brewing day of malt crushing, mashing, lautering, boiling, whirlpooling, cooling and finally starting fermentation (and cleaning) gave us a lovely 400L of beer. As you can expect, it was an adventure for the senses, including malt, hops and herbal aromas. During the brewing process, the brewer also had an unexpected visit from the excise duties to make sure that the state can also benefit from all the brewing. One of the administrative things that a brewery has to take into account compared to a beer firm that does not have excise duty obligations. After all the hard work we also enjoyed a nice beer. 

DID YOU KNOW?: Brewer Stijn also makes bread with spent grain (extracted residue of malt). Many farmers use it as concentrate for their livestock, but you can also make bread from it! Spent grain is very healthy; it is very high in protein and fiber and low in sugars. Spent grain was already used in sourdough bread in the 17th century. Because of the nutritional value, the characterful taste and also because the spent grain keeps the bread nice and tender, bread with spent grain was popular. Spent grain bread with artisanal cheese and your favourite beer!! Yummy!

Thanks to HUISBREWERIJ DE GEITLING for the hospitality and also to MICROBROUWERIJ MØLDER & COÖP for the additional knowledge and the great experience! Cheers!

 

FOR VISITS TO THE BREWERY OR TO CHECK OUT THEIR EVENTS?

OM DE BROUWERIJ TE BEZOEKEN OF OM MEER TE WETEN OVER HUN ACTIVEITEN?:

www.huisbrouwerijdegeiteling.be

 

Read more »

BREWERY VISIT! Brouwerij Wilderen

BROUWERIJ & DISTILLERIJ RONDLEIDING. Het bezoeken van deze brouwerij met enkele biervrienden is een leuke activiteit, zowel tijdens de warme zomermaanden als de koude winterdagen. Zodra ik met mijn biervrienden op deze locatie aankwam, waardeerden we de prachtige gebouwen en de sfeervolle omgeving. De gids, die een goede kennis had van de brouwerij, legde eerst de geschiedenis van de brouwerij uit en de werken die nodig waren om de brouwerij terug tot leven te brengen. Daarna bezochten we de huidige WILDEREN DISTILLERIJ (met een capaciteit van 500L per stookbeurt) waar het distilleerderijproces werd uitgelegd voor de verschillende distillaten van Wilderen (gin, rum, whisky, koffielikeur, apéro en graanjenever). We bewonderden hier de Duitse koperen ketel en fractioneerkolom in combinatie met de roestvrijstalen koelmachine.

Daarna bezochten we de moderne en volledig geautomatiseerde BROUWERIJ die zich bevindt op de plaats waar vroeger de ossenstallen stonden. Tijdens de restauratie werden de oude gevels van het gebouw volledig gerenoveerd. Het eigentijdse architecturale ontwerp zorgt voor een aangename mix tussen de oude distilleerderij en de moderne brouwerij. Het brouwen vindt plaats in een volledig gesloten systeem, evenals het malen en transporteren van de mout naar de brouwketel en het uitdrijven van de draf na het brouwen.

Het 3e deel van de rondleiding brachten we door in de OUDE DISTILLERIJ van 1890 waar alcohol van 95° werd gedistilleerd en verkocht aan jeneverstokerijen over heel België. In 1913 breidde de alcoholstokerij uit met een enorme rectificeerkolom zodat ook ter plaatse een fijn stooksel kon worden gedistilleerd. Het grootste deel van de technische installatie is bewaard gebleven en heeft de oorlogen overleefd, een werkelijk uniek stuk industrieel erfgoed in Europa gecombineerd met de schoorsteen, een monument op zich in Wilderen.

Toen de rondleiding achter de rug was, genoten we eindelijk van de verschillende Wilderen brouwsels in het BROUWERIJCAFÉ. We hadden prachtig weer en daarom zaten we op een van hun buitenterrassen met een mooi uitzicht op de oude gebouwen. Er is ook een (gezellige) binnenruimte beschikbaar, die voor warmte zorgt tijdens de koudere dagen. Als bierliefhebbers hebben we alle bieren van het Wilderen-menu gedronken (Wilderen Goud, Tripel Kanunnik, Cuvée Clarisse, Cuvée Clarisse Whisky Infused, Wilderen Kriek, Clarisse Rouge en Betty Ford) en hebben wij genoten van verschillende bijhorende biersnacks die zeer welkom waren tijdens ons 5-uur lang bierfestijn in deze unieke Limburgse brouwerij. Volg Beers from  Limburg voor eerdere en toekomstige bier reviews over de Wilderen bieren.

 

BREWERY & DISTILLERY TOUR. Visiting this brewery with a few of your beer friends is a great activity, whether during the warm summer months or the cold winter days. As soon as I arrived with my beer friends at this location we appreciated the beautiful buildings and the attractive setting. The guide, who had a great knowledge of the brewery, first explained the brewery’s history and the works needed to bring the brewery back up to today’s standard. We then visited the current WILDEREN DISTILLERY (with a capacity of 500L at a time) where the distillery process was explained for the various Wilderen spirits/liqueurs (gin, rum, whisky, coffee liquor, apéro and a juniper-flavoured grain gin). We admired the German-made copper boiler and fractionating column in combination with the stainless steel chiller.

We then visited the modern and fully automated BREWERY which is located where the ox stables used to be. During the restoration, the old façades of the building were completely renovated. The contemporary architectural design creates a pleasant blend between the old distillery and the modern brewery. Brewing takes place in a completely closed system, as well as the grinding and transport of the malt to the brewing kettle and the expulsion of dried grains after brewing.

The 3rd part of the tour we spent in the OLD DISTILLERY of 1890 where alcohol of 95° was distilled and sold to gin distilleries all over Belgium. In 1913, the alcohol distillery expanded with a huge rectifying column so that a fine distillation could also be distilled on site. Most of the technical installation has been preserved and survived the wars, a truly unique piece of industrial heritage in Europe combined with the chimney which has become a landmark in Wilderen.

Once the tour was behind us, we finally enjoyed the various Wilderen brews in the BREWERY CAFÉ. We had lovely weather and therefore we sat on one of their outdoor terraces with a great view of the heritage buildings. However, a (cozy) indoor area is also available, providing warmth during the colder days. As beer enthusiasts we tried every beer on the Wilderen menu (Wilderen Goud, Tripel Kanunnik, Cuvée Clarisse, Cuvée Clarisse Whisky Infused, Wilderen Kriek, Clarisse Rouge and Betty Ford) and we decided to try various accompanying beer snacks which were very welcome during our 5-hour stay at this unique Limburg brewery. Follow Beers from Limburg for past and future beer reviews on the Wilderen beers.

 

HOW TO JOIN THE WILDEREN BREWERY TOUR?

HOE DEELNEMEN AAN EEN WILDEREN BROUWERIJ RONDLEIDING?

www.reservaties.brouwerijwilderen.be

Read more »

BREWING DAY! Microbrouwerij MØLDER & COÖP.

MICROBROUWERIJ MØLDER & COÖP BROUWDAG! BEERS FROM LIMBURG (BFL) werd uitgenodigd om deel te nemen aan een brouwdag bij MØLDER & COÖP, misschien wel één van de meest artisanale brouwerijen van Limburg. De brouwerij werd opgericht in september 2019 en is al een gevestigde waarde in de brouwwereld.  De brouwerij brouwt om de twee weken en is heel trots om haar bieren enkel te verkopen via de locale horeca, in hun eigen brouwerij, op www.molder-coop.be en via enkele webshops. Direct contact met de consument is heel belangrijk. “Gebrouwen in BOSLAND, verkocht in BOSLAND” is hun filosofie en met een korte ecologische keten als resultaat.

BFL had de eervolle taak om brouwassistent te zijn van de twee meesters, Eddy Sevens en Danny Braeken, waardoor BFL de kans kreeg om te blijven leren over brouwingrediënten en -processen, wat verrijkend was. Eddy & Danny zijn schoonbroers en een mooi voorbeeld van een effectief brouwteam. De 8 uur durende brouwdag van schroten, maischen, filteren en spoelen, koken, whirlpoolen, koelen en gisten resulteerde in 400L witbier, dat wordt gebruikt als moederbier voor hun “HOBOS Bosvruchten” bier. De bosvruchten worden toegevoegd na een fermentatieproces van 2 weken. Zoals je kan verwachten was het een avontuur voor de zintuigen.

De naam MØLDER & COÖP zijn de twee bijnamen van Eddy (stamt af van een molenaarsfamilie = molenaar = mulder = MØLDER) en Danny (ook bekend als COOP en DJ COOP). MØLDER & COÖP, wiens HOBOS-bieren zijn vernoemd naar een landgoed met een rijke geschiedenis in BOSLAND, organiseren ook brouwerijbezoeken en bierproeverijen.

 

MICROBROUWERIJ MØLDER & COÖP BREWERY DAY! BEERS FROM LIMBURG (BFL) was invited to take part in a brewing day at MØLDER & COÖP, arguably one of the most artisanal brewers in Limburg. The brewery was created in September 2019 and has already established itself as a force to be reckoned with in the brewery world.  Brewing every two weeks, the brewery is proud to sell all its beers through local cafés, at their own brewery, on www.molder-coop.be and through a few web-shops. Direct contact with the consumer is very important. “Brewed in BOSLAND, sold in BOSLAND” is their philosophy and a short ecological chain as a result.

BFL had the honourable task of being a brewing assistant to the two masters, Eddy Sevens and Danny Braeken, giving BFL the chance to keep learning about brewing ingredients and processes, which was very enriching. Eddy & Danny are brothers-in-law and a great example of an effective brewing team. The 8-hour brewing day of malt crushing, mashing, lautering, boiling, whirlpooling, cooling and finally starting fermentation resulted in 400L of “witbier”, which is used as the mother beer for their “HOBOS Bosvruchten” beer. The fruits of the forest are to be added after a 2-weeks fermentation process. As you can expect it was an adventure for the senses.  

The name MØLDER & COÖP are the two nicknames of Eddy (descends from a miller’s family = molenaar = mulder = MØLDER) and Danny (known as COOP and DJ COOP). MØLDER & COÖP, whose HOBOS beers are named after an estate with a rich history within BOSLAND, also organise brewery visits and beer tastings … see their website and FB page for more information and for their limited-edition beers.

 

FOR VISITS TO THE BREWERY OR TO CHECK OUT THEIR EVENTS?

OM DE BROUWERIJ TE BEZOEKEN OF OM MEER TE WETEN OVER HUN ACTIVEITEN?

www.molder-coop.be

Read more »