BREWERY VISIT! Remise 56

REMISE 56 is een unieke brouwerij in Koersel, Beringen. Beers from Limburg heeft REMISE 56 al verschillende keren bezocht dus werd het tijd dat er een post over zou verschijnen. Het authentieke gebouw waar Remise 56 zich bevindt, werd gebouwd in 1907. “Remise” verwijst naar het gebouw en is een vakterm voor “stelplaats” (remettre in het Frans) en  “56” is het huisnummer. In het begin was het een stelplaats voor locomotieven en passagiersrijtuigen (eerst een stoomtram, daarna gemotoriseerde rijtuigen) van de tramlijn Diest-Koersel. In 1954 werden de trams in de stelplaats vervangen door lijnbussen. Vanaf 2001 verdween ook die laatste functie en het gebouw kwam leeg te staan tot in 2013, wanneer de Stad Beringen een projectwedstrijd uitschreef om deze unieke locatie een nieuwe bestemming te geven.

De bieren worden op een ambachtelijke wijze gebrouwen in oude koperen brouwketels en rusten daarna verder in vier grote moderne gisttanks. De nodige stoom voor de koperen brouwketels wordt opgewekt met 100% groene stroom (wind- of zonne-energie). Duurzaamheid is een belangrijk aspect voor Remise 56 en zij proberen ook lokale duurzame initiatieven te steunen. De koperen brouwketels kan je bewonderen bij het drinken van één van de Remise bieren op vat in het Remise Grand Café,  rechtstreeks uit de brouwerij en getapt uit grote schenktanks achter de toog. Verser kan bijna niet.

Beers from Limburg kent Patrick Haselaars, de meester brouwer, al een tijdje maar ik mocht deze keer wat meer (persoonlijke) vragen stellen. Bij Beers from Limburg gaat het uiteindelijk ook om de volger/bierliefhebber extra informatie te geven over de brouwer en de brouwerij zelf. Een meet-and-greet met de brouwer als het ware. Here we go.

BROUWER WIST-JE-DATjes?:

 1. Patrick zijn interesse in alcohol begon toen hij 15 jaar was. Zijn onkel maakte fruitwijnen (appel, rabarber, …) en hij vertelde met veel passie over zijn hobby. Patrick was meteen verkocht.
 2. Toen Patrick 16 jaar werd wilde hij voor zijn verjaardag zelf een bier (pils) brouwen voor zijn feestje. Hij had wat brouwmateriaal gekocht (wat nu het huidige Brouwland is) met het eerste geld dat hij bij een frituur had verdiend. Het bier was niet lekker (het is niet makkelijk om een pils te brouwen) maar ze dronken het toch … 16 jaar weet je?
 3. Als studiekeuze landde hij bij Graduaat Bedrijfsassistent in de Gistingsbedrijven in Gent (in plaats van fotografie of rechten wat ook wel interessant was). Hier kreeg hij hulp van een brouwmeester. Tijdens zijn studies had hij al een droom “Ooit wil ik een brouwerij met café beginnen in een mooi gebouw met koperen ketels”
 4. Na zijn 3de studiejaar heeft hij een stage gelopen bij Artois en is daarna daar beginnen werken als hulp voor de brouwmeester. Het uittesten van bier was zijn mooie job. Uiteindelijk heeft hij 20 jaar gewerkt bij Artois/Interbrew/Inbev op internationale projecten en productontwikkeling.
 5. In 2007 werd het tijd voor een verandering en werd hij productiemanager bij Brasserie d'Achouffe en in 2010 verhuisde hij naar Duvel Moortgat als planning manager.
 6. in 2013 werd het eindelijk tijd om aan zijn grote droom te denken. Een business plan schrijven voor een authentieke locatie in Koersel stond op de agenda. De Stad (als eigenaar van het gebouw) koos voor Patrick zijn verhaal en zo werd hij eigenaar van de site waar Remise 56 nu ligt. Een grondige renovatie en hard werk was nodig, met veel vallen & opstaan werd de huidige Remise 56 geboren in Juni 2016.
 7. Patrick heeft twee jaar gezocht naar koperen brouwketels. Uiteindelijk heeft hij ze via het internet gevonden in Finland.
 8. Bezoekers zullen de grote gele huishaas gezien hebben vóór het gebouw. Waarom een gele huishaas? Het is een knipoog naar de familienaam van Patrick, Haselaars (Den Haas).

Een rondleiding van de brouwerij (met of zonder hapjes) in deze historische locatie is mogelijk mits reservatie. Remise Grand Café is voldoende groot voor een gezellige groepsactiviteit, teambuilding, feestje of receptie. Er is ook een groot terras waar je bij mooi weer kan genieten van een lekker biertje. Een aanrader wanneer je in Koersel bent! Zie www.remise56.be voor meer informatie of voor reservaties.

 

REMISE 56 is a unique brewery in Koersel, Beringen. Beers from Limburg has already visited REMISE 56 several times, so it was about time that a post appeared on them. The authentic building where Remise 56 is located was built in 1907. “Remise” refers to the building and is a technical term for “depot” (remettre in French) and “56” is the house number. In the beginning it was a depot for locomotives and passenger carriages (first a steam tram, then motorised carriages) of the Diest-Koersel tram line. In 1954 the trams in the depot were replaced by scheduled buses. From 2001, the last function also disappeared and the building remained empty until 2013, when the City of Beringen organised a project competition to give this unique location a new purpose.

The beers are brewed in a traditional way in old copper brewing kettles and then move to four large modern fermentation tanks to rest. The necessary steam for the copper brewing kettles is generated with 100% green electricity (wind or solar energy). Sustainability is an important aspect for Remise 56 and they also try to support local sustainable initiatives. You can admire the copper brewing kettles while drinking one of the Remise draft beers in the Remise Grand Café, straight from the brewery and tapped from large pouring tanks behind the bar. You can hardly get fresher beer.

Beers from Limburg has known Patrick Haselaars for a while, but this time I was allowed to ask some more (personal) questions. At Beers from Limburg, it is ultimately also about providing the follower/beer enthusiast with additional information about the brewer and the brewery itself. A meet-and-greet with the brewer, as it were. Here we go.

BREWER DID-YOU-KNOWs?:

 1. Patrick's interest in alcohol started when he was 15 years old. His uncle made fruit wines (apple, rhubarb, ...) and he talked about his hobby with great passion. Patrick was immediately convinced.
 2. When Patrick turned 16, he wanted to brew a beer (pilsner) for his birthday party. He had bought a brewing kit (at what is now the current Brouwland) with the first money he had earned at a chip shop. The beer wasn't tasty (it's not easy to brew a pilsner) but they drank it anyway… 16 years you know?
 3. As a hoice of study, he chose Graduaat Bedrijfsassistent in the Gistingsbedrijven in Ghent (instead of photography or law, which was also interesting). Here he received help from a brewmaster. During his studies he already had a dream “One day I want to start a brewery with a café in a beautiful building with copper brewing kettles”
 4. After his 3rd year of study, he did an internship at Artois and then started working there as an assistant to the brewmaster. Testing beer was his job. Ultimately, he worked for 20 years at Artois/Interbrew/Inbev on international projects and product development.
 5. In 2007 it was time for a change and he became production manager at Brasserie d'Achouffe and in 2010 he moved to Duvel Moortgat as planning manager.
 6. in 2013 it was finally time to think about his big dream. Writing a business plan for an authentic location in Koersel was on the agenda. The City of Beringen (as the owner of the building) chose Patrick's story and so he became the owner of the site where Remise 56 is now located. A thorough renovation and hard work was necessary, with a lot of trial and error, the current Remise 56 was born in June 2016.
 7. Patrick spent two years looking for copper brew kettles. Finally he found them on the internet, located in Finland.
 8. Visitors will have seen the big yellow house hare in front of the building. Why a yellow house hare? It is a nod to Patrick's family name, Haselaars (Den Haas or The Hare).

A tour of the brewery (with or without food) in this historic location is possible upon reservation. Remise Grand Café is large enough for a fun group activity, team building, party or reception. There is also a large terrace where you can enjoy a nice beer when the weather is nice. Highly recommended when you are in Koersel! See www.remise56.be for more information or reservations

 

MORE INFORMATION ON: www.remise56.be

Add comment

Comments

There are no comments yet.