BREWERY v BEER COMPANY

HET VERSCHIL tussen een BROUWERIJ en een BIERFIRMA? Er is al veel gepraat over dit onderwerp binnen de bierwereld. Of moeten wij verder een onderscheid maken tussen de bierfirma’s? In het kort maakt het uiteindelijk niet veel uit of het een brouwer of bierfirma is; uiteindelijk draagt iedereen bij tot de diversiteit in bieren en stijlen die wij in België hebben, wat alleen maar goed is voor de bierliefhebber zolang de kwaliteit van de bieren goed is. Een lekker biertje drinken thuis, op café of op een evenement, dat is het belangrijkste.  Ik probeer hier toch een beetje een onderscheid te maken om het voor de bierliefhebber duidelijk te maken.

BROUWERIJ: een brouwerij heeft haar eigen apparatuur en brouwt dus in eigen ketels en verkoopt ook de bieren die zij brouwt. Sommige brouwerijen brouwen vooral hun eigen bieren maar soms ook voor anderen, bvb Ter Dolen brouwt haar eigen bieren maar brouwt ook in opdracht. De brouwerij krijgt binnen de bierwereld vaak het meeste respect aangezien het de grootste investering moet maken en ook de vele regels (lees administratieve rompslomp) dient te volgen om te mogen brouwen.

CONTRACT BROUWERIJ: Een brouwerij zoals Brouwerij Anders in Halen heeft geen eigen bieren. Zij brouwen uitsluitend in opdracht van anderen. Dit kan voor een bierfirma zijn, een vereniging, een supermarkt, een bierhandelaar of een café/restaurant die een eigen bier op het menu heeft staan. De bierfirma vraagt een bepaald bier en de contract brouwerij brouwt het.

HUURBROUWER: deze brouwers brouwen op de installatie van andere brouwerijen. In het kort huurt de brouwer de installatie om zijn eigen bier te brouwen. Vaak is dit onder toezicht van de brouwer die zijn ketels verhuurt. Deze huurbrouwers zijn degelijk ook brouwers maar hebben de apparatuur of plaats niet om een groter volume te brouwen. Bvb: Brouwerij de Hophemel brouwt op de installatie van BRAUW

BIERFIRMA: hier kunnen we een onderscheid maken tussen bierfirma’s die helemaal niet brouwen of firma's die zelf een klein volume kunnen brouwen. Vaak zijn dit hobbybrouwers die degelijk weten hoe een lekker biertje te brouwen, een eigen recept ontwikkelen maar de nodige apparatuur niet hebben om grotere volumes te brouwen of geen grote investering kunnen aangaan. Er zijn echter ook bierfirma’s waarbij de grootste activiteit het verkopen en promoten van het bier is dat ze laten brouwen bij een contract brouwerij. Zoals eerder vermeld is er niets mis mee met het laatste maar vaak is het niet duidelijk of de bierfirma zelf brouwt of laat brouwen. Soms zie je “brouwerij” in de naam maar er wordt niet gebrouwen; sommigen zijn hier wel transparant in en vermelden op het etiket waar het bier wordt gebrouwen wat de consument wel apprecieert.

 

THE DIFFERENCE between a BREWERY and a BEER COMPANY? There has been a lot of talk about this topic within the beer world. Or should we further distinguish between the beer companies? In short, it doesn't really matter if it's a brewer or beer company; in the end everyone contributes to the diversity in beers and styles that we have in Belgium, which is only good for the beer lover as long as the quality of the beers is good. Drinking a nice beer at home, at a café or at an event, that's the most important thing. I try to make a bit of a distinction here to make it clear for the beer lover.

BREWERY: a brewery has its own equipment and thus brews in its own kettles and also sells the beers it brews. Some breweries mainly brew their own beers, but sometimes also for others, eg Ter Dolen brews its own beers, but also brews on commission. The brewery often receives the most respect within the beer world since it has to make the largest investment and also has to follow the many rules (read red tape) to be allowed to brew.

CONTRACT BREWERY: A brewery such as Brouwerij Anders in Halen does not have its own beers. They brew exclusively on behalf of others. This can be for a beer company, an association, a supermarket, a beer merchant or a café/restaurant that has its own beer on the menu. The beer company asks for a certain beer and the contract brewery brews it.

RENTAL BREWER: These brewers brew on the equipment of other breweries. In short, the brewer rents the equipment to brew its own beer. This is often under the supervision of the brewer who rents out his kettles and tanks. These rental brewers are also brewers, though they do not have the equipment or space to brew a larger volume. E.g.: Brewerij de HopHemel brews on the installation of BRAUW.

BEER COMPANY: Here we can make a distinction between beer companies that do not brew at all or companies that (can) brew low volumes themselves. These are often hobby brewers who know how to brew a good beer, develop their own recipe, but do not have the necessary equipment to brew larger volumes or cannot make a large investment. However, there are also beer companies whose main activity is selling and promoting the beer that they have brewed at a contract brewery. As mentioned before, there is nothing wrong with the latter, but it is often not clear whether the beer company brews itself or has its beer brewed. Sometimes you see “brewery” in the name but there is no brewing going on; some are transparent about this and state on the label where the beer is brewed which the consumer does appreciate.