BREWERY VISIT & BREWING DAY! Microbrouwerij De Rechter

MICROBROUWERIJ DE RECHTER is één van de jongste en meest geprofileerde brouwerijen uit Limburg, gelegen in de Rechterstraat 47 te Hasselt, vandaar de naam “De Rechter”. Eddy Huysmans is de energieke en sympathieke brouwer van De Rechter. Ik heb onlangs mogen meehelpen bij het brouwen van de Hasseltse Stoute. Toen ik aankwam had Eddy de mout al geschroot. Het maischen mocht dus beginnen, een van mijn favoriete momenten bij het brouwen wanneer je na korte tijd al kan genieten van de aroma’s. Het filteren, spoelen en opwarmen van de wort in de kookketel zijn de volgende stappen met het toevoegen van de hop (tweede favoriete stap waarbij de zintuigen weer geprikkeld worden). Ondertussen verwijderen wij de draf uit de maischketel. Op het einde van het kookproces volgde het whirlpoolen, koelen en gisten (en poetsen natuurlijk maar Eddy was zo vrijgevig om het meeste zelf te doen) … oh ja. Een beetje proeven hebben we ook gedaan.

Bij Eddy voel je de passie voor het bierbrouwen en hij heeft bovendien technische en biochemische kennis. Zijn passie zet zich ook voort in de lokale en ambachtelijke manier van brouwen om zo de keten tussen brouwer en bierdrinker zo kort mogelijk te houden. De Rechter is ook wel een stuk van Lies, Eddy zijn vrouw en diegene die met heel veel geduld haar man bijstaat tijdens evenementen maar ook in de brouwerij. Lies is bovendien ook lid van de Gilde Demerdal. Zij heeft de brouwmicrobe degelijk te pakken.

Beers from Limburg kent Eddy al een tijdje maar ik mocht deze keer wat meer (persoonlijke) vragen stellen. Bij Beers from Limburg gaat het uiteindelijk ook om de volger/bierliefhebber extra informatie te geven over de brouwer en de brouwerij zelf. Een meet-and-greet met de brouwer als het ware. Here we go.

BROUWER WIST-JE-DATjes?:

 1. Eddy is tot 18-19 jarige leeftijd competitief topzwemmer geweest. Toen dronk hij weinig bier en stond hij 20 kg lichter
 2. Eddy zijn interesse in bier begon tijdens zijn universiteitsjaren als ingenieur in de bouwkunde en daarna een Master in de Verkeerskunde (om alles in goede banen te leiden, handig bij het bierbrouwen)
 3. Als student heeft hij met 2-3 kameraden een brouwpakket van Brouwland gekocht en meegedaan aan de brouw competitie
 4. Tot 2000 brouwde hij vooral met vrienden; nieuwe dingen uitproberen en testen. Ze dronken dit bier (of het nu heel goed was of niet) vooraleer ze naar fuiven gingen (een eigen “bier fondke” leggen heet dat)
 5. Vanaf 2000 tot 2015 heef hij samen gebrouwen met Jo Cartuyvels (hobbykok en 18 jaar op kokschool). Jo was goed met smaken dus een sterke pion in het brouwteam. Ze brouwden een keer per maand verschillende types bier voor eigen consumptie.
 6. In 2016 heeft Jo een brouwinstallatie van Blichmann gewonnen. Dat was een boost voor de hobbybrouwers! Ze brouwden een keer per maand 60L bier met vrienden en voor vrienden & familie die het geluk hadden om een aantal recepten te testen. Eddy heeft er 4-5 recepten aan overgehouden en de hobby brouwerij Deepcreek Breweries zag het licht.
 7. In 2018 is Eddy begonnen met zich te verdiepen in het creëren van een microbrouwerij en volgde hij dat zelfde jaar een cursus Microbrouwer by Syntra, waar hij een aantal Limburgse brouwers heeft ontmoet die de laatste 2-3 jaar ook zijn begonnen met een kleine brouwerij. Hij volgde bovendien een cursus Zythologie in 2020-21.
 8. In 2020 werd uiteindelijk De Rechter geboren en hij beschikt sinds begin 2021 over een mooie brouwinstallatie (4 x 500L ketels) dat op het einde van 2021 klaar was voor productie.

Wil je ook een brouwer worden voor 1 dag? Je helpt dan mee met het brouwen en doorloopt het hele brouwproces samen met de brouwer, ervaart zelf hoe de installatie werkt en nog meer … een gedeelte van het eigen gebrouwen bier kan je daarna meenemen naar huis. Een unieke bier ervaring! Tussen de verschillende stappen van het brouwproces is er natuurlijk tijd voor een degustatie. Is proeven en genieten van bier meer voor jou?! Microbrouwerij De Rechter organiseert ook bierproeverijen tot 8 personen met verschillende bieren; al dan niet met foodpairing.

 

MICROBROUWERIJ DE RECHTER is one of the youngest and most profiled breweries in Limburg, located at Rechterstraat 47 in Hasselt, hence the name “De Rechter”. Eddy Huysmans is the energetic and sympathetic brewer of De Rechter. I recently got to help brew the Hasseltse Stoute, a stout of alc. 10.5% vol. When I arrived Eddy had already crushed the malt. So the mashing could start, one of my favourite moments in brewing when you can already enjoy the aromas after a short time. Lautering was the next step followed by heating the wort in the boiling kettle and adding the hops (second favourite step where the senses are stimulated again). In the meantime we removed the spent grains from the mash kettle. At the end of the cooking process, whirlpooling, cooling and fermenting took place (and cleaning of course, but Eddy was generous enough to do most of it himself)… oh yes. We also did a little testing. 

With Eddy you feel the passion for brewing beer and he also has technical and biochemical knowledge. His passion also continues in the local and traditional way of brewing in order to keep the chain between brewer and beer drinker as short as possible. De Rechter is also a piece of Lies, Eddy’s wife and the one who patiently assists her husband during events but also in the brewery when needed. Lies is also a member of the Gilde Demerdal. She has definitely caught the brewing bug.

Beers from Limburg has known Eddy for a while, but this time I was allowed to ask some more (personal) questions. At Beers from Limburg, it is ultimately also about providing the follower/beer enthusiast with additional information about the brewer and the brewery itself. A meet-and-greet with the brewer, as it were. Here we go.

BREWER-DID-YOU-KNOWs?:

 1. Eddy was a competitive top swimmer until the age of 18-19. He used to drink hardly any beer back then and was 20 kg lighter
 2. Eddy's interest in beer started during his university years where he was studying to become an construction engineer and then a Master in Traffic Engineering (to steer everything in the right direction, handy when brewing beer)
 3. As a student he bought a brewing kit from Brouwland with 2-3 friends and participated in a brewing competition
 4. Until 2000 he mainly brewed with friends; tried and tested various things. They drank their homebrews (whether it was very good or not) before going to parties (laying a drinking foundation as it were)
 5. From 2000 to 2015, he brewed together with Jo Cartuyvels (hobby cook and 18 years at cooking school). Jo was good with flavours so a strong addition to the brewing team. Once a month they brewed different types of beer for their own consumption.
 6. In 2016, Jo won a brewing installation from Blichmann. That was a boost for these hobby brewers! They brewed 60L of beer once a month with friends and for friends & family who were lucky enough to test some of the recipes. Eddy selected 4-5 recipes and the hobby brewery Deepcreek Breweries was born.
 7. In 2018, Eddy started to delve into the creation of a microbrewery and that same year he followed a Microbrewery course by Syntra, where he met a number of Limburg brewers who have also started a small brewery in the last 2-3 years. He also took a Zythology course in 2020-21.
 8. De Rechter was finally born in 2020 and since the beginning of 2021 he has had a beautiful brewing installation (4 x 500L kettles) that was ready for production at the end of 2021.

Do you also want to become a brewer for 1 day? You help with the brewing and go through the entire brewing process together with the brewer, experience for yourself how the installation works and even more ... you can then take part of the home-brewed beer home. A unique beer experience! Between the different steps of the brewing process there is of course time for a tasting. Is tasting and enjoying beer more for you?! Microbrouwerij De Rechter also organises beer tastings for up to 8 people with different beers; with or without food pairing.

MORE INFORMATION ON: www.derechter/be

Add comment

Comments

There are no comments yet.