BREWERY VISIT! De Achelse Kluis Abbey & Brewery

I. DE ACHELSE KLUIS

IK MOCHT ONLANGS "DE ACHELSE KLUIS" bezoeken en ik heb daarna ook mogen genieten van een prive-rondleiding van de brouwerij. De rondleiding van De Achelse Kluis start buiten met het vertellen van de rijke, maar ook turbulente geschiedenis van de Abdij en de omgevende regio. Deze geschiedenis karakteriseert ook de brouwerij en het Achelse bier. Het trappistenklooster was een strijdtoneel in zowel WOI also WOII waardoor De Achelse Kluis ernstig beschadigd werd door de Duitsers. Tijdens WOI werd de grens tussen het door Duitsland bezette België en het neutrale Nederland met een driedubbele draadversperring (ook Dodendraad genoemd, onder hoogspanning van 3000 volt) afgesloten. Het maakte deel uit van een militaire grensafsluiting van het drielandenpunt tot aan zee. Tijdens WO II werden met behulp van verschillende Achelse monniken verzetslieden geholpen en spionagediensten verricht.

Wandelen door de mysterieuze en historische gangen van het kloostercomplex is een unieke ervaring waar je de sfeer kan opsnuiven van hoe het vroeger was om in de abdij te leven. Slechts een deel van het kloostercomplex is te bezichtigen. Het poortgebouw, de grote abdijkerk (1885), het gastenkwartier en het scriptorium zijn mooie en historische/unieke plaatsen om te ontdekken.

 

DE ACHELSE KLUIS 10 WIST-JE-DATJES:

 • 1686 - Petrus van Eijnatten (Eindhoven) stichtte een gemeenschap van kluizenaars, een centrum van gebed, beschouwing en geestelijk leven. Zij ontwikkelden er een groot landbouwbedrijf en bouwden een belangrijke wasblekerij uit.
 • 1846 - de vervallen Kluis werd opnieuw bevolkt door trappistenmonniken van Meerseldreef en de abdij van Westmalle. De monniken, die tot de cisterciënzerorde behoorden, leiden een leven van 'ora et labora' (gebed, arbeid of studie). Niet veel later, in 1850, werd de brouwerij van de Achelse Kluis opgericht, een belangrijke bron van inkomsten voor de monikken.
 • In 1871 werd de Kluis die aanvankelijk een priorij was tot abdij verheven en zo werd de Sint-Benedictusabdij geboren. De huidige kloostergebouwen van de abdij liggen voor 95% in België. De woeste gronden, waarvan 50% in Nederland, werden ontgonnen zodat landbouw en veeteelt tot bloei kwamen.
 • De neogotische abdijkerk uit 1885 is een prachtig monument ontworpen door de Nederlandse architect Pierre Cuypers. De oude kluizenaarskapel ten westen van de kerk werd gebouwd in 1736, het is één van de oudste monumenten in de streek.
 • In 1917 ontmantelde de Duitse bezetter de brouwerijinstallatie. Het koper van de brouwketels werd namelijk bruikbaar voor de oorlogsvoering. Het duurde tot 1998 eer de brouwerij heropgericht werd.
 • In 1989 werd het grootste deel van de landbouwgronden van de abdij als natuur- en recreatiegebied verkocht aan het Nederlandse Staatsbosbeheer en het Vlaamse Gewest.
 • In september 2011 werd door het algemeen kapittel van de trappistenorde besloten dat de Achelse Kluis opnieuw een bijhuis zou zijn van de abdij van Westmalle.
 • In maart 2017 waren er slechts twee broeders aanwezig. In 2018 nam Fazenda da Esperança (Brazilië), een christelijke leefgemeenschap voor ex-verslaafden zijn intrek in een gedeelte van de abdijgebouwen. De twee monniken verhuisden in de zomer van 2020 naar Westmalle waardoor De Achelse Kluis het ATP trappistenlabel sinds januari 2021 niet meer zou mogen dragen. Verder is het receptuur van de Achel Blond & Achel Bruin niet veranderd en hebben de Achel bieren het keurmerk verkregen van “Erkend Belgisch Abdijbier”. De naam van de bieren zijn wel veranderd, maar dat is voor een volgende post.
 • In januari 2023 werd de volledige abdijsite gekocht door de Belgische ondernemer Jan Tormans, eigenaar van de Tormans group. Naast de belangrijke brouwerij activiteiten, de herberg en de winkel, is de nieuwe eigenaar van plan om delen van de Abdij te restaureren en terug tot leven te brengen zodat meer evenementen, zowel prive als publiek, kunnen plaatsvinden in deze unieke omgeving. De Achelse Kluis biedt nu al mogelijkheden voor evenementen en op maat gemaakte formules binnen de historische abdijgebouwen.
 • Het wapenschild van de abdij, drie bomen langs 2 rivieren, drukt de roeping en de zending uit van de cisterciënzer gemeenschap: “een gemeenschap die naar boven wijst, stevig verankerd in de werkelijkheid van de wereld die voorbijvliegt”. De "s.r.a" in het wapen staat voor "super.rivos.aquarum". Het wapenschild is ook terug te vinden in het nieuwe logo van de brouwerij, dat ook wordt weerspiegeld op de etiketten van de bierflessen.

Je kan zelf de Achelse Kluis ontdekken; ervaar de historische gebouwen en de monumentale stilte tijdens een rondleiding met gids (duur: 1,5u) elke vriijdag, zaterdag & zondag om 11:00u en 14:00u. Na de rondleiding kan je ook genieten van 2 Achelse abdijbieren. Geniet daarna van een hapje en bier (of andere dranken) in de herberg om er een mooie dag van te maken. Wist-je-trouwens-dat de omgeving van de Achelse Kluis ook prachtig is om te wandelen en te fietsen? In de abdijwinkel, dagelijks open van 10:00u – 18:00u, vind je alle bieren van De Achelse Kluis, maar ook een ruime selectie Trappistbieren, geschenkverpakkingen & monastieke producten.

 

I RECENTLY HAD THE OPPORTUNITY TO VISIT "DE ACHELSE KLUIS" and afterwards I also enjoyed a private tour of the brewery. The tour of De Achelse Kluis starts outside with the story of the rich, but also turbulent history of the Abbey and the surrounding region. This history also characterises the brewery and the beer in Achel. The Trappist monastery was a battle scene in both WWI and WWII, causing De Achelse Kluis to be seriously damaged by the Germans. During WWI, the border between German-occupied Belgium and the neutral Netherlands was closed with a triple wire barrier (also called Death Wire, with high voltage of 3000 volts). It was part of a military border fence from the border triangle to the sea. During WWII, various monks from De Achelse Kluis helped resistance members and provided espionage services.

Walking through the mysterious and historic corridors of the monastery complex is a unique experience where you can experience the atmosphere of what it was like to live in the abbey in the past. Only part of the monastery complex can be visited. The gatehouse, the large abbey church (1885), the guest quarters and the scriptorium are beautiful and historic/unique places to discover.

 

THE ACHELSE KLUIS 10 DID-YOU-KNOWs:

 • 1686 - Petrus van Eijnatten (Eindhoven) founded a community of hermits, a centre of prayer, contemplation and spiritual life. They developed a large agricultural business there and built an important laundry bleaching plant.
 • 1846 - the dilapidated Kluis was repopulated by Trappist monks from Meerseldreef and the abbey of Westmalle. The monks, who belonged to the Cistercian order, led a life of 'ora et labora' (prayer, work or study). Not much later, in 1850, the Achelse Kluis brewery was founded, an important source of income for the monks.
 • In 1871, the Hermitage, which was initially a priory, was elevated to an abbey and thus St. Benedict's Abbey was born. 95% of the abbey's current monastery buildings are located in Belgium. The wastelands, 50% of which were in the Netherlands, were reclaimed so that agriculture and livestock farming flourished.
 • The neo-Gothic abbey church from 1885 is a beautiful monument designed by the Dutch architect Pierre Cuypers. The old hermitage to the west of the church was built in 1736 and is one of the oldest monuments in the region.
 • In 1917, the German occupiers dismantled the brewery installation. The copper from the brewing kettles became useful for warfare. It took until 1998 before the brewery was reopened.
 • In 1989, most of the abbey's agricultural land was sold as a nature and recreational area to the Dutch Forestry Commission and the Flemish Region.
 • In September 2011, the general chapter of the Trappist Order decided that the Achelse Kluis would once again be a branch of the Westmalle Abbey.
 • In March 2017, only two brothers were present. In 2018, Fazenda da Esperança (Brazil), a Christian community for ex-addicts, moved into part of the abbey buildings. The two monks moved to Westmalle in the summer of 2020, which meant that De Achelse Kluis would no longer be allowed to carry the ATP Trappist label from January 2021. Furthermore, the recipe of the Achel Blond & Achel Bruin has not changed and the Achel beers have obtained the quality mark of “Recognized Belgian Abbey Beer”. The names of the beers have changed, but that is for a next post.
 • In January 2023, the entire abbey site was purchased by Belgian entrepreneur Jan Tormans, owner of the Tormans group. In addition to the important brewery activities, the inn and the shop, the new owner plans to restore parts of the Abbey and bring it back to life so that more events, both private and public, can take place in this unique environment. The Achelse Kluis already offers options for events and tailor-made formulas within the historic abbey buildings.
 • The abbey's coat of arms, three trees along 2 rivers, expresses the vocation and mission of the Cistercian community: “a community that points upwards, firmly anchored in the reality of the world that flies by”. The "s.r.a" in the coat of arms stands for "super.rivos.aquarum". The coat of arms can also be found in the brewery's new logo, which is also reflected on the labels of the beer bottles.      

You can discover the Achelse Kluis yourself; experience the historic buildings and the monumental silence during a guided tour (duration: 1.5 hours) every Friday, Saturday & Sunday at 11:00 am and 2:00 pm. After the tour you can enjoy 2 Achel abbey beers. After that you can enjoy a snack and beer (or other drinks) at the inn to make it a memorable day. Did you know that the area around the Achelse Kluis is also beautiful for walking and cycling? In the abbey shop, open daily from 10:00 am to 6:00 pm, you will find all beers from De Achelse Kluis, but also a wide selection of Trappist beers, gift packaging & monastic products.

II. THE BREWERY

DE BROUWERIJ – Bij het bezoek aan de prachtige brouw installatie van de brouwerij was Jan Geerkens van De Achelse Kluis mijn gids. Bij het betreden van de brouwerij mocht ik onmiddellijk genieten van de mooie mout aroma’s, één van mijn favoriete momenten tijdens een brouwerijbezoek, een soort relaxatietherapie waar ik echt rustig van wordt. Via een trap stap ik richting de brouwketels waar ik mij letterlijk in de zevende hemel bevond. Van de brouwketels tot de gisting & lagering vaten, een mooi staaltje blinkende inox vaten/ketels die je verwelkomen in deze moderne brouwerij gelegen in de historische gebouwen van de Achelse Kluis.

BENAMING VAN DE ACHEL BIEREN - Er is veel geschreven over het verdwijnen van het ATP label maar niet zo veel over de nieuwe Achel abdijbieren. De vier Achel bieren die voorheen als trappistbieren bestonden zijn niet veranderd (zelfde receptuur, brouwproces & alcoholgehalte), enkel het etiket en de naam zijn gewijzigd en ze zijn de wereld ingegaan als “Erkende Belgische Abdijbieren”. Volg Beers from Limburg voor toekomstige reviews van alle bieren.• Achel Tripel 33 cl (alc. 8.0% vol) – vervangt de vroegere Achel Blond• Achel Dubbel 33 cl (alc 8.0% vol) – vervangt de vroegere Achel Bruin• Achel Superior Blond 75 cl (alc. 9.5% vol) – vervangt Achel Blond Extra • Achel Superior Dark 75 cl (alc. 9.5% vol) – vervangt Achel Bruin Extra • Achel Superior Winter 75 cl (alc. 9.5% vol) met kaneel & gember (nieuw/limited edition)• Achel Gallant - Jubileumbier 75 cl (alc. 9.5% vol) met paarse heidebloem uit de Groote Heide (nieuw/limited edition)

HET ETIKET & NIEUW GLAS - De naam ACHEL blijft centraal op het etiket staan. Het Trappist logo werd vervangen door het keurmerk “Erkend Belgisch Abdijbier”. Op de achtergrond van elk etiket zie je een afbeelding van de historische abdijsite en het wapenschild van De Achelse Kluis. Door de verschillende kleuren is het onderscheid tussen de bieren duidelijker dan vroeger. Er werd ook een volledig nieuw en uniek GLAS ontwikkeld om de smaak en karakter van het bier zo goed mogelijk naar voor te brengen. Op het glas zie je een baksteenrand, de inspiratie komt van het baksteenpatroon onder de dakrand van de Abdij. Je zal het glas in al zijn glorie in toekomstige posts kunnen waarderen.

 

THE BREWERYJan Geerkens from De Achelse Kluis was my guide during the visit to the beautiful brewing installation of the brewery. When entering the brewery I immediately enjoyed the beautiful malt aromas, one of my favourite moments during a brewery visit, a kind of relaxation therapy that really calms me down. I walk up a staircase towards the brewing kettles where I was literally in seventh heaven. From the brewing kettles to the fermentation & lagering tanks, a beautiful example of shiny stainless steel kettles/tanks that welcome you to this modern brewery located in the historic buildings of the Achelse Kluis.

NAMES OF THE ACHEL BEERS - Much has been written about the disappearance of the ATP label, but not so much about the new Achel abbey beers. The four Achel beers that previously existed as Trappist beers have not changed (same recipe, brewing process & alcohol content), only the label and name have been changed and they have entered the world as “Recognised Belgian Abbey Beers”. Follow Beers from Limburg for future reviews of all beers.• Achel Tripel 33 cl (alc. 8.0% vol) – replaces the former Achel Blond• Achel Dubbel 33 cl (alc 8.0% vol) – replaces the former Achel Bruin• Achel Superior Blond 75 cl (alc. 9.5% vol) – replaces Achel Blond Extra• Achel Superior Dark 75 cl (alc. 9.5% vol) – replaces Achel Bruin Extra• Achel Superior Winter 75 cl (alc. 9.5% vol) with cinnamon & ginger (new/limited edition)• Achel Gallant - Anniversary beer 75 cl (alc. 9.5% vol) with purple heather flower from the Groote Heide (new/limited edition)

THE LABEL & NEW GLASS - The ACHEL brand remains central to the label. The Trappist logo was replaced by the quality mark “Recognized Belgian Abbey Beer”. In the background of each label you will see an image of the historic abbey site and the coat of arms of De Achelse Kluis. The different label colours make the distinction between the beers clearer than before. A completely new and unique GLASS was also developed to bring out the taste and character of the beer as best as possible. On the glass you see a brick edge, the inspiration comes from the brick pattern under the eaves of the Abbey. You will be able to appreciate it in all its glory in future posts.

WHERE? WAAR?: DE ACHELSE KLUIS, De Kluis 1-A, 3930 Hamont-Achel, Limburg

WANT TO JOIN THE ACHELSE KLUIS ABBEY TOUR?: Visit https://www.achelsekluis.be/w/index.php/nl/bezoek/rondleidingen

MORE INFORMATION ON: De Achelse Kluis & Beers from Limburg

A FEW pictures were provided by fotographer Dirk Viaene, who accompanied me to the Achelse Kluis. Thanks Dirk!

Add comment

Comments

There are no comments yet.