BREWERY VISIT & BREWING DAY! BRAUW

BRAUW, de sterke en betrouwbare stadsbrouwerij in Genk, zal iedere bierliefhebber en brouwer ondertussen wel kennen. Beers from Limburg heeft BRAUW al verschillende keren bezocht dus werd het tijd dat er een post over zou verschijnen. Het bezoek nam plaats tijdens het brouwen van 500L ARMOUT MACLEOD (zie ook bier beschrijving op Beers from Limburg). Dan gaan we natuurlijk ook een handje meehelpen. De meesterbrouwer, Joris Mentens, had ondertussen hard gewerkt aan het schroten, maischen, filteren en spoelen. Toen ik aankwam was de wort lekker aan het opwarmen in de kookketel. Het toevoegen van de hop was mijn eerste taak en ondertussen ook het verwijderen van de draf uit de maischketel. Daarna volgde het whirlpoolen, koelen en gisten (en poetsen natuurlijk) … en een beetje proeven.

BRAUW is een uniek concept geboren in Limburg. Het biedt vakkundige ondersteuning aan iedereen met passie voor het brouwen van bier. De jarenlange ervaring van Joris en zijn professionele installatie staan ter beschikking voor iedereen die een artisanaal bier wil brouwen of laten brouwen. In de gezellige BRAUW Bar zie je bovendien het resultaat van de creaties tot leven komen.  Als bierliefhebber ga je na je bezoek met een tevreden gevoel terug naar huis na het drinken van unieke & artisanale Limburgse bieren. Het is tevens de ideale plaats voor brouwers of bierfirma’s om hun zelf gebrouwen product voor te stellen en een ontmoetingsplaats voor gepassioneerde (hobby)brouwers.

Bij BRAUW kan je ook terecht voor een teambuilding, een vrijgezellen of gezellige groepsactiviteit voor groepen van minimum 10 personen. Een rondleiding in de stadsbrouwerij met proeverij, een foodpairing, een privé feest of “brouwer voor 1 dag zijn”? Dit is allemaal mogelijk bij BRAUW. Beers from Limburg kent Joris al een aantal jaar maar ik mocht deze keer wat meer (persoonlijke) vragen stellen. Bij Beers from Limburg gaat het uiteindelijk ook om de volger/bierliefhebber extra informatie te geven over de brouwer en de brouwerij zelf. Een "meet-and-greet" met de brouwer als het ware. Here we go.

BROUWER WIST-JE-DATjes?:

 1. Joris was heel jong toen hij in de bierwereld is gestapt. Hij was 10 jaar oud toen hij bierviltjes begon te verzamelen. Je kan een aantal van deze bierviltjes ook bewonderen bij BRAUW.
 2. Toen Joris een studiekeuze moest kiezen, deed hij dat bewust met het idee om later bier te kunnen brouwen. Het werd “Bio ingenieur in de scheikunde”, major in levensmiddelentechnologie in Leuven. Voor zijn eindwerk mocht hij werken in het labo van een brouwerij & mouterij. Marc Kelgtermans (van Viva Brews), die in de tijd van Joris zijn studiejaren daar doctoreerde heeft Joris tijdens deze periode gesteund.
 3. Na zijn studies heeft Joris 5 jaar als kwaliteitsverantwoordelijke zacht fruit gewerkt bij de fruitveiling van Borgloon
 4. In 2013 werd het tijd om als brouwer te werken. Dat deed hij in een grote Limburgse brouwerij waar hij verantwoordelijk was voor het brouwen van drie bieren.
 5. Na die ervaring had Joris een nieuwe uitdaging nodig en richtte hij zich tot het geven van workshops op een kleine brouwinstallatie bij mensen thuis en bij kleine brouwerijen. Uiteindelijk is het Joris zijn passie om “kennis over het brouwen door te geven”.
 6. Het doorgeven van zijn kennis nam daarna een andere wending. Het geven van cursussen bij Brouwland werd een feit en sinds 2016-17 geeft hij les bij Syntra voor de cursussen Zythologie & Micro-Brouwer.
 7. In 2019 werd het tijd om zijn brouwerspassie en het spreiden van kennis uit te breiden door het opstarten van BRAUW. Eerst als pop-up en in de zomer van 2020 als volwaardige stadsbrouwerij & BRAUW Bar. Het begeleiden van kleine brouwers en bierfirma’s staat dus nog steeds centraal bij Joris & BRAUW.

 

BRAUW, the strong and reliable city brewery in Genk, will be familiar to every beer lover and brewer by now. Beers from Limburg has already visited BRAUW several times, so it was about time that a post appeared about it. The visit took place during the brewing of 500L ARMOUT MACLEOD (see also beer review on Beers from Limburg). While brewing is taking place I may as well help out, right?. The master brewer, Joris Mentens, had meanwhile worked hard on malt crushing, mashing and lautering. When I arrived the wort was warming up nicely in the boiling kettle. Adding the hops was my first task and in the meantime also removing the spent grain from the mash kettle. This was followed by whirlpooling, cooling and fermenting (and cleaning of course) … and a bit of tasting.

BRAUW is a unique concept born in Limburg. It offers expert support to anyone with a passion for brewing beer. Joris' years of experience and his professional installation are available to anyone who wants to brew or have a craft beer brewed. In the cosy BRAUW Bar you can also see the result of the creations come to life. As a beer lover, you will return home after your visit with a satisfied feeling after drinking unique & artisanal beers from Limburg. It is also the ideal place for brewers or beer companies to present their home-brewed product and a meeting place for passionate (hobby) brewers.

You can also go to BRAUW for a team building, a bachelor party or a fun group activity for groups of at least 10 people. A tour of the city brewery with tasting, a food pairing, a private party or "be a brewer for 1 day"? This is all possible at BRAUW. Beers from Limburg has known Joris for a number of years, but this time I was allowed to ask some more (personal) questions. At Beers from Limburg, it is ultimately also about providing the follower/beer enthusiast with additional information about the brewer and the brewery itself. A "meet-and-greet" with the brewer as it were. Here we go.

BREWER DID-YOU-KNOWs?:

 1. Joris was very young when he entered the beer world. He was 10 years old when he started collecting beer coasters. You can also admire a few of these coasters at BRAUW.
 2. When Joris had to decide what to study, he already had the idea to choose something whereby he would be able to brew one day. So he went for “Bio engineer in chemistry”, major in food technology in Leuven. For his thesis he was allowed to work in a brewery & malt house lab. Marc Kelgtermans (of Viva Brews), who did his doctorate there during Joris's time, supported Joris during this period.
 3. After his studies, Joris worked for 5 years as a soft fruit quality manager at the Borgloon fruit auction
 4. In 2013 it was time to start working as a brewer. He did this in a large Limburg brewery where he was responsible for brewing three beers.
 5. After that experience, Joris needed a new challenge and focused on giving workshops on a small brewing installation in people's homes and small breweries. Ultimately, it is Joris' passion to “pass on the knowledge of brewing”.
 6. Passing on his knowledge then took a different turn. Giving courses at Brouwland became a fact and since 2016-17 he has been teaching at Syntra for the Zythology & Micro-Brewery courses.
 7. In 2019 it was time to expand his brewing passion and spreading knowledge by starting BRAUW. First as a pop-up and in the summer of 2020 as a full-fledged city brewery & BRAUW Bar. Guiding small brewers and beer companies is therefore still key to Joris & BRAUW.

 

MORE INFORMATION ON: www.brauw.be

Add comment

Comments

There are no comments yet.