BEERS FROM LIMBURG wins GOLD MEDAL in the category "ONLINE BEER MEDIA OF THE YEAR" (Beer Awards)

DID-YOU-KNOW?

There are more than 80 breweries and brew firms in Limburg (Belgium). Limburg is the easternmost province of the Region of Flanders. Situated in the heart of the EU, with the Netherlands to the North/East and Germany to the East, it has an area of 2,427 square kilometers and a population of 877,370. The first Belgian Pils was born in Limburg in 1928.

Er zijn meer dan 80 brouwerijen en bierfirma's in Limburg (België). Limburg is de meest oostelijke provincie van het Vlaams Gewest. Gelegen in het hart van de EU, met Nederland in het noorden/oosten en Duitsland in het oosten, heeft het een oppervlakte van 2.427 vierkante kilometer en een bevolking van 877.370. In 1928 werd in Limburg de eerste Belgische pils geboren.


The origin of Pils takes us back to the city of Plzeň or Pilsen (Czech Republic) in 1842 where the Bavarian brewer Josef Groll brewed the world's first blond lager. The original Pilsner Urquell is still produced there today. Lager is a bottom-fermented beer, where the fermentation phase takes place at 5-10°C (low temperature) and then stored at 0-4°C (lagering phase). The yeast sinks to the bottom of the tank after a few days.

De oorsprong van Pils brengt ons terug naar de stad Plzeň of Pilsen (Tsjechië) in 1842 waar de Beierse brouwer Josef Groll 's werelds eerste blonde pils brouwde. De originele Pilsner Urquell wordt daar nog steeds geproduceerd. Lager is een bier van lage gisting, waarbij de gistingsfase plaatsvindt bij 5-10°C (lage temperatuur) en vervolgens wordt bewaard bij 0-4°C (lageringsfase). De gist zakt na enkele dagen naar de bodem van de tank.


Drinking beer does not give you a 'beer belly'. Of course there are calories in beer, but other drinks also contain calories. However, the combination of hops, malt and alcohol stimulates the appetite, making beer drinkers more likely to eat greasy food. Those extra calories will result in a 'beer belly'.

Door bier te drinken krijg je  geen ‘bierbuik’. Natuurlijk zitten er calorieën in bier maar dat is ook het geval in andere dranken. De combinatie van hop, mout en alcohol stimuleert echter de eetlust waardoor bierdrinkers vaker vettig eten naar binnen spelen. Die extra calorieën hebben wel als gevolg dat je een ‘bierbuik’ krijgt.


Beer consumption in Belgium has reduced year after year for the past 10 years. One of the reasons is that many Belgians have moved towards drinking higher quality, stronger, craft beers and less lager beers. 

De bierconsumptie in België is de afgelopen 10 jaar jaar na jaar gedaald. Een van de redenen is dat veel Belgen zijn overgestapt op het drinken van sterkere, ambachtelijke bieren van hogere kwaliteit en minder pils.


Spéciale Belge” is a beer type that originated in 1904 after the Union of Belgian Brewers organised a competition to improve the local beer so that it could compete with the successful English ales and popular import beers from Germany and the Czech Republic. The taste is richer than that of a lager, due to the use of caramelised malt, mineral-rich water and soft aromatic hops (Saaz). The character of the beer is largely determined by the choice of the yeast strain.

Spéciale Belge” is een biertype dat zijn oorsprong vond in 1904 nadat de Unie van de Belgische Brouwers een wedstrijd had uitgeschreven om het locale bier te veredelen zodat het kon concureren met de succesvolle Engelse ales en populaire importbieren uit Duitsland en Tsjechie. De smaak is rijker dan die van een pils onder meer door het gebruik van gekaramelliseerde mout, mineraalrijk water en zachte aromatische hop (Saaz). Het karakter van het bier wordt in grote mate bepaald door de keuze van de giststam.


The annual consumption of beer per person is 135 liters in the Czech Republic, making it the number 1 country in the world for beerconsumption per capita. This looks impressive compared to the 70 liters per person in Belgium (due to less lager and more high quality craft beers consumed in relation to other countries)

De jaarlijkse bierconsumptie per persoon is 135 liter in Tsjechië, waarmee het nummer 1 is in de wereld voor bierconsumptie per persoon. Dit is impressionant in vergelijking met de 70 liters per persoon in Belgie (minder pils en meer artisanale kwaliteitsbieren gedronken in vergelijking met andere landen). 


Styles often characterised as lager beers include beers such as Helles (pale malty lager); Pilsner (pale hoppy lager); Märzen (amber lager); Bock Types (higher alc content than most lagers). Vienna lager (medium amber to brown), Dunkel (dark brown lager), Schwarzbier (dark brown to black lager)

Stijlen die vaak als lager bieren worden gekenmerkt, zijn onder meer bieren zoals Helles (licht moutige pils); Pilsner (blond hoppige pils); Märzen (amber); Bock types (hoger alc-gehalte dan de meeste pilsbieren). Vienna lager (medium amber tot bruin), Dunkel (donkerbruin), Schwarzbier (donkerbruin tot zwart)


Beer Culture in Belgium is on the list of Intangible Cultural Heritage of the United Nations. Making and appreciating beer is part of the living heritage of a range of communities throughout Belgium. Almost 1,500 types of beer are produced in the country using different fermentation methods.

Biercultuur in België staat op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Verenigde Naties. Bier maken en waarderen maakt deel uit van het levende erfgoed van verschillende gemeenschappen in heel België. Bijna 1.500 soorten bier worden in het land geproduceerd met behulp van verschillende fermentatiemethoden


The first beer to be marketed as barley wine was Bass No. 1 Ale, around 1870. A barley wine typically reaches an alcohol strength of 9 to 12% and is brewed from specific gravities as high as 1.120. The word "wine" is used due to its alcoholic strength similar to a wine; but since it is made from grain rather than fruit, it is a beer. There are two main styles of barley wine: the American (hoppier and more bitter, with colours ranging from amber to light brown) and the English (less bitter and may have less hop flavour, with more variety in colour ranging from red-gold to black).

Het eerste bier dat als gerstewijn op de markt werd gebracht, was Bass No. 1 Ale, rond 1870. Een gerstewijn bereikt doorgaans een alcoholgehalte van 9 tot 12% en wordt gebrouwen met een SG tot 1.120. De naam "wijn" komt door het alcoholgehalte, vergelijkbaar met wijn; maar het is een bier aangezien graan wordt gebruikt i.p.v. fruit. Er zijn twee primaire stijlen van gerstewijn: de Amerikaanse (hoppier en bitterder, met kleuren variërend van amber tot lichtbruin) en de Engelse (minder bitter en heeft mogelijk minder hopsmaak, met meer variatie in kleur variërend van rood-goud naar zwart).


The number 1 exporter of beer in Europe is Belgium with an annual export of 1.8 billion litres of beer and more than 425 breweries, followed by Germany with 1.5 billion litres. The Netherlands completes the top 3 with 1.3 billion litres. 

De nummer 1 exporteur van bier in Europa is België met een jaarlijkse export van 1,8 miljard liter bier en meer dan 425 brouwerijen, gevolgd door Duitsland met 1,5 miljard liter. Nederland maakt de top 3 compleet met 1,3 miljard liter.


COME BACK for more "DID-YOU-KNOWs"! ...

KOM TERUG voor meer "WIST-JE-DATJEs"! ...