UNIQUE LIMBURG BEER EXPERIENCE - The Beer Hairdresser - De Bierkapper part I

Published on 17 August 2023 at 21:00

KAPPER & BIER? Inderdaad! Dat ga je hier vinden! Beers from Limburg heeft eindelijk Michel Malo & Andy Jans mogen ontmoeten en heeft ook de tijd gehad voor een knipbeurt. De Bierkapper, Michel, begon mijn haar te wassen met een versterkte bierspoeling (bier met toegevoegde gist) waarna hij “TRAPP Trappistenbiershampoo met Westmalle Dubbel” gebruikte om het wassen af te ronden. Deze shampoo is verrijkt met polyfenolen, mineralen, vitaminen en oligo-elementen van het bier. Ik mocht plaatsnemen in de kappersstoel en vooraleer te beginnen met het knippen van mijn haar mocht ik lekker ontspannen en genieten van een lekker biertje(s), een  “Halfrond” (alc 7.8% vol), een blond huisbier van het Vlaams Parlement. Het knippen mocht beginnen, gevolgd door het stylen (en ondertussen een paar slokjes bier) terwijl ik een fijne babbel had met Andy “Biersommelier van De Bierkapper” over bieren, brouwen en de samenwerking met Limburgse brouwerijen zodat meer Limburgse bieren bij de Bierkapper kunnen worden voorgesteld … een win-win samenwerking!

Bij Beers from Limburg krijg je altijd een verhaaltje. Deze post gaat niet enkel over bier maar ook over het intrigerende verhaal van De Bierkapper, Michel, die nogal wat meegemaakt heeft sinds 2016. Beers from Limburg heeft het genoegen gehad om een eerlijk gesprek te voeren met Michel, een inspiratie voor velen … lees verder en leer Michel kennen.

 

“DE BIERKAPPER” WIST-JE-DATJES?:

 • Michel is een Libanese christen afkomstig van Zahlé in de Beeka Vallei (het belangrijkste wijngebied van Libanon). Ik heb in 2017 de Beeka Vallei mogen bezoeken waardoor het gesprek heel reëel aanvoelde. Op 9-jarige leeftijd is Michel, uit familiale financiële noodzaak, begonnen met haren bij elkaar te borstelen in een kapperszaak, kapsalon “Chic”. Met de jaren heeft hij de stiel van knippen en scheren zelf geleerd.
 • In 2006, op zijn 22ste, verhuist hij naar Dubai waar hij gewerkt heeft in de multimedia-afdeling van Carrefour, vervolgens als assistent-manager voor Duchamp London en eindigend als bediende voor Malabar Gold en Diamonds. In Dubai, ver weg van zijn familie en geïsoleerde maatschappij, heeft hij zijn eerste vriend leren kennen en is hij zijn geaardheid beginnen te aanvaarden.
 • In 2011 is hij teruggekeerd naar Libanon en heeft hij 5 jaar voor “Al Jadeed TV” gewerkt. In 2016 werd hij voor de eerste keer met een mes bedreigd in een Libanese kapperszaak, een aanhanger van een extremistische organisatie, die niet gezet was met het feit dat Michel homo was. Daarna volgden nog doodsbedreigingen omwille van zijn geaardheid.
 • Hij werd kort daarna genoodzaakt om te vluchten uit Libanon. Hij verkocht alles wat hij had en probeerde te vluchten naar het Verenigd Koninkrijk … helaas mocht hij niet binnen omwille van visa problemen. Terug naar Libanon dus. Na veel draaien en keren verkocht hij zijn gouden kruisje om een ticket te kopen richting Europa. Op 21/11/2016 kwam hij aan in Belgie zonder geld, zonder bezittingen … op 8/12/2016 werd hij gestuurd naar een asielcentrum in Luxemburg en vertoefde daar in erbarmelijke omstandigheden. Hij diende zich bovendien verschillende keren per week aan te melden in Brussel bij het Commissariaat voor vluchtelingen.
 • In April 2017 werd hij opgesloten in een politiecel (gestripped, mugshots etc…) en daarna gedeporteerd naar Frankrijk. Hij komt aan in de luchthaven van Nice maar eens daar was er geen hulp, geen welkom, geen idee wat te doen. Zonder geld en bezittingen had hij geen keuze, hij wandelde van de luchthaven naar het centrum van Nice. Hij had 3 dagen niet gegeten en geslapen. In een kerk hielpen ze hem ook niet op zoek naar een slaapplek. Een onbekende gaf hem uiteindelijk EUR150 waarmee hij een nacht in een goedkoop hotel kon slapen, een gsm met sim-kaart kon kopen en eindelijk iets kon eten. Op een dag zou hij van Nice naar Parijs meerijden in een auto met een klein groepje. Niet zo ver van de Belgische grens werd de auto gestopt, de zoveelste controle…
 • Hij is daarna in België geraakt en voor een periode van 1,5 jaar heeft hij illegaal geleefd in Wallonië. Begin 2019 heeft hij een pro-deo advocaat toegewezen gekregen om hem te helpen bij zijn asielaanvraag. Toen heeft hij ook Andy ontmoet die hem geholpen heeft met zijn asielaanvraag en hem ook onderdak heeft verleend; vervolgens kon Michel aan het inburgeringstraject beginnen. Op 3 maanden tijd heeft Michel nederlands geleerd en mocht hij beginnen werken in de lokale “Okay” Supermarkt te Bilzen.
 • Michel was op een dag een biertje aan het drinken met Andy en hij zei dat hij graag een eigen kapperszaak wilde beginnen. Andy steunde hem in zijn idee en raadde hem aan om bier te gebruiken bij het wassen van haar. Andy is zytholoog en heeft 5 jaar lesgegeven bij Syntra. Hij heeft zich verdiept in de gezonde ingrediënten die je in bier vindt. Een match made in heaven! Met eigen middelen is Michel zijn ‘bierkappers-zaak’ opgestart in mei 2022 …en in Februari 2023 werd De Bierkapper zelfs verkozen tot UNIZO Limburgse Starter van het jaar 2022. Ondanks alle tegenslagen is Michel altijd met hoop blijven doorvechten. Door de taal te leren, hard te werken en de cultuur te omarmen, heeft hij als Bierkapper mogen deelnemen aan een parlementaire stage van UNIZO in het Vlaams Parlement. Michel ooit in de politiek? Wie weet …
 • Michel houdt van Libanees eten, hij speelt wel eens een video game, leest graag boeken, zwemmen mag niet ontbreken en talen leren is ook een passie voor hem. Hij drinkt graag een lekker biertje (maar goed ook), een goed glas wijn en apprecieert ook whisky alhoewel hij niet zo vaak whisky drinkt.

 

Tijdens mijn bezoek kwam er onverwacht een bekende binnenwandelen … Eddy Huysmans van Microbrouwerij De Rechter, die zich ook heeft laten verwennen door Michel, heeft als model gespeeld voor het knip gedeelte, bedankt Eddy! … wij hebben samen nog een paar biertjes gedronken, een Viven Master IPA (alc 7.0% vol) en een Betty Ford (alc 5.2% vol). Het was een leuke en ontspannende namiddag. Bedankt Michel & Andy voor jullie gastvrijheid!

EIND SEPTEMBER zal je op Beers from Limburg DEEL II van deze post kunnen lezen over een “nog uniekere” ervaring bij De Bierkapper en zal je meer ontdekken over de gezonde ingrediënten in bier.

 

 

HAIRDRESSER & BEER? Indeed! You will find that here! Beers from Limburg finally got to meet Michel Malo & Andy Jans and also had time for a haircut. The Bierkapper, Michel, started washing my hair with a fortified beer rinse (beer with added yeast) after which he used “TRAPP Trappist beer shampoo with Westmalle Dubbel” to finish the wash. This shampoo is enriched with polyphenols, minerals, vitamins and trace elements from the beer. I took a seat in the hairdresser's chair and before he started cutting my hair I was allowed to relax and enjoy a nice beer(s), a “Halfrond” (alc 7.8% vol), a blonde house beer from the Flemish Parliament. The cutting began, followed by styling (and a few sips of beer of course) while I had a nice chat with Andy "Beersommelier at De Bierkapper" about beers, brewing and a cooperation with Limburg breweries so that more Limburg beers can be served at the Bierkapper … a win-win collaboration!

At Beers from Limburg you always get a story. This post is not only about beer but also about the intriguing story of De Bierkapper, Michel, who has been through quite a bit since 2016. Beers from Limburg had the pleasure of having an honest conversation with Michel, who is an inspiration to many … read further and get to know Michel.

 

“THE BEER HAIRDRESSER” DID-YOU-KNOWS?:

 • Michel is a Lebanese Christian from Zahlé in the Beeka Valley (Lebanon's main wine region). I was able to visit the Beeka Valley in 2017, which made the conversation feel very real. At the age of 9, Michel, out of family financial necessity, started brushing hair together in a barber shop, hair salon "Chic". Over the years he has self-taught the craft of cutting and shaving.
 • In 2006, at the age of 22, he moves to Dubai where he worked in the multimedia department of Carrefour, then assistant manager for Duchamp London and finally as a clerk for Malabar Gold and Diamonds. In Dubai, far away from his family and isolated society, he met his first friend and started to accept his sexual orientation.
 • In 2011 he returned to Lebanon and worked for “Al Jadeed TV” for 5 years. In 2016, he was for the first time threatened with a knife in a Lebanese barber shop, a supporter of an extremist organisation, who was not pleased with the fact that Michel was gay. Death threats continued because of his orientation.
 • Shortly afterwards he was forced to flee Lebanon. He sold everything he had and tried to flee to the UK…unfortunately visa issues prevented him from entering. Hence, back to Lebanon. After much twisting and turning, he sold his golden cross to buy a ticket to Europe. On 21/11/2016 he arrived in Belgium without money, without belongings… on 8/12/2016 he was sent to an asylum centre in Luxembourg and lived there in appalling conditions. He also had to report to the Commissariat for Refugees several times a week in Brussels.
 • In April 2017, he was locked up in a police cell (stripped, mugshots, etc…) and then deported to France. He arrives at Nice airport but once there no help was offered, no welcome, no idea what to do. Without money and possessions, he had no choice, he walked from the airport to the centre of Nice. He had not eaten or slept for 3 days. He arrived at a church asking for shelter for a night but didn’t get any help there either. A stranger finally gave him EUR 150 with which he could spend the night in a cheap hotel, buy a mobile phone with a SIM card and finally get something to eat. One day he would ride from Nice to Paris in a car with a small group. Not so far from the Belgian border, the car was stopped, the umpteenth check…
 • He then arrived in Belgium and lived illegally in Wallonia for a period of 1.5 years. At the beginning of 2019, he was assigned a pro bono lawyer to help him with his asylum application. Shortly after that he also met Andy who helped him with his asylum application and also gave him shelter; giving Michel the chance to start his integration process. In 3 months Michel learned Dutch and he was allowed to start working in the local "Okay" Supermarket in Bilzen.
 • Michel was having a beer with Andy one day and he said he would like to start his own hairdressing business. Andy supported his idea and advised him to use beer when washing hair. Andy is a zythologist and has taught at Syntra for 5 years. He has studied the healthy ingredients that you find in beer. A match made in heaven! With his own resources, Michel started his 'beer hairdresser business' in May 2022 ... and in February 2023 De Bierkapper was even elected UNIZO Limburg Starter of the year 2022. Despite all the setbacks, Michel always continued to fight with hope. By learning the language, working hard and embracing the culture, he was able to participate in a UNIZO parliamentary internship in the Flemish Parliament as a Bierkapper. Michel becoming a politician one day? Who knows …
 • Michel loves Lebanese food, he plays video games, likes to read books, swimming is a must and learning languages ​​is also one of his passions. He likes to drink a good beer (good news), a good glass of wine and also appreciates whisky although he doesn't drink whisky that often.

 

PS: during my visit, an acquaintance walked in unexpectedly ... Eddy Huysmans from Microbrouwerij De Rechter, who also let himself be pampered by Michel and acted as a model for the hair cutting part, thanks Eddy! … and we drank a few beers together, a Viven Master IPA (alc 7.0% vol) and a Betty Ford (alc 5.2% vol). It was a fun and relaxing afternoon. Thank you Michel & Andy for your hospitality!

AT THE END OF SEPTEMBER you will be able to read on Beers from Limburg, PART II of this post regarding an “even more unique” experience at De Bierkapper and you will discover more about the healthy ingredients in beer.

 

LOCATION: DE BIERKAPPER, Maastrichterstraat 304, 3740 Bilzen, Limburg

 

FOR MORE INFORMATION SEE: Beers from Limburg & De Bierkapper

Add comment

Comments

There are no comments yet.